- zoslanie Ducha Svateho - II. TURICE

15.9.1991   Jezis Kristus - Vassula Ryden

  

Opři se o Mne, požehnaná Mé Duše. Dávám ti Svůj Pokoj. Piš:

*2. ZAZRAK

Ó Jeruzaléme! 1 Obrať své oči k východu a k západu. Obrať své oči k severu a k jihu: Já Jsem zde! Skutečně vám říkám, že ještě jednou na vás bude vylit Můj Duch a Můj Obraz se rozestře po tváři světa. Co jsem plánoval, to se stane, a co jsem vám řekl, to se splní. Pojďte až ke Mně a pozorně naslouchejte: dnes k vám přicházím, až k vašim dveřím, a držím v rukou korouhev Míru. Přicházím tě zachránit, Jeruzaléme. Na korouhvi je psáno: Věrný a Pravý, 2 Král králů a Pán pánů 3 Uslyším od tebe, Jeruzaléme, "můj Králi, Tobě náleží úcta", nebo ještě budete v nevědomosti, kdo vám nabízí Svůj Pokoj ... nyní? Poznáte v těchto posledních dnech přede Dnem Trestu, Mého Svatého Ducha, který sestoupil shůry ve vší Slávě, aby s vámi přebýval?

 -----------------------------------------

o pravej úcte k Panne Márii od: sv.Ľudvig Mária Grignion z Montfortu

 

[b) Mariánski apoštoli]

 

[55.] A nakoniec, Boh chce, aby v súčasnosti ľudia Máriu viac poznali, viac milovali a viac si ju ctili. Viac než kedykoľvek predtým: a bezpochyby sa tak i stane, ak predurčení začnú s milosťou a svetlom Ducha Svätého vnútorne a dokonale uskutočňovať to, čo im o chvíľu objasním. Potom uvidia jasne – no iba v miere úmernej ich viere – túto krásnu Morskú hviezdu, a nasledujúc jej správanie, budú môcť zakotviť v dobrom prístave i napriek búrkam a pirátom. Spoznajú veľkosť tejto Panovníčky[1] a úplne sa zasvätia jej službe ako jej podriadení a otroci lásky. Okúsia jej materskú láskavosť aj dobrotu a budú ju nežne milovať ako jej milované deti. Spoznajú jej milosrdenstvo, ktorého je plná, a uvedomia si potrebu jej pomoci a budú sa k nej utiekať vo všetkých veciach ako ku svojej milej orodovníčke a prostredníčke u Ježiša Krista. Spoznajú, že ona je najbezpečnejším, najľahším, najkratším a najdokonalejším prostriedkom ako prísť k Ježišovi Kristovi a oddajú sa jej bez výhrad, telom i dušou, aby takto plne patrili jemu.

 

[56.] Ale akí budú títo služobníci, otroci a deti Márie?

Budú ohnivým plameňom, Pánovými sluhami, ktorí všade zapália oheň božskej lásky.

 

Budú ako ostré šípy v ruke mocnej - sicut sagittae in manu potentis (porov. Ž 127,4) Panny na prebodnutie jej nepriateľov.

Budú ako Léviho synovia, dôkladne očistení v ohni veľkých skúšok a pevne spojení s Pánom. Ponesú zlato lásky vo svojich srdciach, kadidlo modlitby vo svojich dušiach a myrhu umŕtvovania vo svojich telách. Budú všade Kristovou ľúbeznou vôňou pre malých a prostých, zatiaľ čo budú vôňou smrti pre veľkých, bohatých a pyšných tohto sveta.

 

[57.] Budú ako hrmiace a poletujúce oblaky v jemnom vanutí Ducha Svätého. Nebudú viazaní na nič, ani ničím prekvapení. Nebudú sa trápiť pre nič, ale budú rozlievať dážď Božieho slova a večného života. Zahrmia proti hriechu a zadunia proti svetu. Zasiahnu diabla i jeho prívržencov. Skrz-naskrz prebodnú svojím dvojsečným mečom Božieho slova – či pre život a či pre smrť – všetkých, ku ktorým budú poslaní Najvyšším.

 

[58.] Budú apoštolmi posledných časov, ktorých Pán mocností obdarí výrečnosťou i silou konať zázraky, a dobyjú slávne víťazstvá nad svojimi nepriateľmi. Budú spávať bez zlata i striebra, a čo viac, aj bez starostí, uprostred ostatných kňazov - inter medios cleros (Ž 68,13-14 Vulgáta) duchovenstva a kléru. No i tak budú mať strieborné krídla holubice, aby mohli s čistým úmyslom na Božiu slávu a na spásu ľudí zaletieť ta, kam ich Duch Svätý pošle. A na miestach, kde budú kázať, zanechajú iba zlato lásky, ktorá je naplnením zákona.

 

[59.] Napokon vieme, že oni budú pravými učeníkmi Ježiša Krista. Budú kráčať po stopách jeho chudoby, pokory, pohŕdania svetom a jeho lásky. Budú vyučovať úzku Božiu cestu podľa čistej pravdy, podľa svätého evanjelia, a nie podľa svetských zásad. Nebudú mať z nikoho strach, nebudú brať ohľad na osobu. Nikoho neušetria, nebudú počúvať ani sa báť nijakého smrteľníka, hocako mocného. V ústach budú mať dvojsečný meč Božieho slova, na pleciach zakrvavenú štandardu Kríža, v pravej ruke kríž a v ľavej ruženec; v srdciach sväté mená Ježiš a Mária a v celom svojom správaní skromnosť a umŕtvovanie Ježiša Krista.

 

 

Hľa, toto sú veľkí muži, čo prídu. Vyformuje ich Mária z príkazu Najvyššieho, aby rozšírili jeho vládu i na bezbožníkov, modloslužobníkov a mohamedánov. Ale kedy a ako sa to stane?... Iba Boh to vie: na nás je, aby sme zmĺkli, prosili, vzdychali a čakali: Čakal som, čakal - Expectans exspectavi (Ž 40,2).

 


[1] Porov. napr. sv. Efrém: Hymni de B. Maria; sv. Gregor Nazianský: Poemata dogmatica; sv. Hieronym: Liber de nominibus hebraies; sv. Alfonz z Liguori: Le glorie di Maria. Pius XII.: Ad caeli reginam: ´Teológovia vypracovali doktrínu, podľa ktorej najsvätejšiu Pannu nazývame Kráľovnou všetkého stvorenstva, Kráľovnou sveta a Panovníčkou vesmíru.´

------------------------------------------------------------------------------------------------------