- Hodina Ježišovho príchodu ( o polnoci)

 

Z Komentára svätého diakona Efréma k Diatessaronu (Cap. 18, 15-17: SC 121, 325-328)

 

Aby Kristus učeníkom zabránil položiť otázku o chvíli svojho príchodu, povedal: „O tej hodine nevie nik, ani anjeli, ani Syn. Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle.“ Utajil to, aby sme bdeli, aby si každý myslel, že to príde za jeho života. Keby nám bol prezradil, kedy príde, jeho príchod by stratil na sile. Už by ho národy a veky, v ktorých sa zjaví, túžobne neočakávali. Povedal, že príde, ale nepovedal, kedy, a tak ho vrúcne očakávajú pokolenia všetkých čias. 
     Pán určil aj znamenia svojho príchodu, ale jeho čas ostáva úplne neznámy, pretože tieto znamenia už v najrozličnejších obmenách prišli a odišli a dodnes trvajú. Lebo jeho posledný príchod bude podobný prvému. 
     Ako ho očakávali spravodliví a proroci v domnení, že sa zjaví za ich dní, tak ho aj dnes túži privítať každý veriaci v svojom čase, pretože nezjavil deň svojho príchodu. A to najmä preto, aby si nik nemyslel, že sa musí podriadiť osudu a hodine ten, ktorého moci a vláde podliehajú súvislosti a čas.

 Ako by mohlo byť skryté tomu, ktorý opísal znamenia svojho príchodu, to, čo sám určil?

On týmito slovami upozornil na svoje znamenia, aby od tej chvíle všetky budúce generácie a časy mysleli, že jeho príchod sa uskutoční v ich čase. 
     Bdejte, lebo keď telo spí, ovláda nás príroda a naše skutky nepochádzajú z našej vôle, ale všetko sa nevyhnutne deje z podnetov prírody. A keď dušu ovláda ťažký spánok, napríklad malomyseľnosť alebo smútok, ovláda ju nepriateľ a robí cez ňu, čo ona nechce. Nad prírodou vládne sila, nad dušou nepriateľ. 
     Preto bdelosť, ktorú nariadil Pán, platí obidvom zložkám človeka: telu, aby sa chránilo pred ospalosťou, a duši, aby sa uchránila od malátnosti a zbabelosti, ako hovorí Písmo: „Bdejte, spravodliví“ a „Prebudil som sa a stále som pri tebe;“ a opäť: „Neochabujte! Keďže máme službu, neochabujeme.“

-----------------------------------

Mt 2,1 "Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ“? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 - A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“ 7 Tu si dal Herodes potajomky zavolal mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ 9 Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny."

----------------------

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali.

O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.“{Mt 25,1- 13}

 ----------------------------------------------------------------

Mt,24,44-51 "Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.

Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde‘ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“

------------------------------------

 

(zo zjavenia Matky Ježiša Krista - ct.sr.Márie z Agredy / "Tajomné mesto Božie" / Imprimatur: pp.Innocent XI.) 

 prevzate s > www.tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/

 

474 / NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.”

***

 

Vysvetlenie o dni konca sveta - príchod Ježiša Krista

 Prečo píšem o dni konca sveta, ked Ježiš povedal, že o tej hodine nevie ...

 

Drahé Božie Deti, bratia a sestry... naozaj si myslíte, že Boh (Ježiš Kristus) nevie o dni a hodine, kedy má prísť na svet?

Pýtam sa, pretože mnohí kresťania sa pozastavia nad Slovami Ježiša: "o tej hodidne nevie ani Syn..." , ale kedže sa veľmi nezaujímajú podrobnejšie o tom, tak to príjmu tak, ako to na prvý pohľad vyzerá a to, že Ježiš nevie o dni ani hodine konci sveta.

 

Lenže zamyslite sa úprimne nad týmto:

veríme, že Boh (Ježiš Kristus) vie všetko, takže musí vedieť aj o hodine konci sveta a to do detailoch, o čom sa zmienil aj svätý diakon Efrém.

Toje základ, pretože pokiaľ veriaci neverí, že Ježiš vie všetko, tak potom od toho sa odvíja aj jeho dalšia viera a pochybnosti vo viere: totižto ked neverí, že Ježiš vie všetko, tak potom ľahko podľahne aj tomu, že Ježiš nevie o iných skutočnostiach.

 

Takže ked veríme, že Ježiš vie všetko, potom už len ostáva, prečo sa píše v Evanjeliu, že Syn (Ježiš Kristus) nevie dňa a ani hodiny konca sveta?!

Kto číta, nech rozumie:

pojem „Syn“ sa vzťahuje na Ježiša a tak je jasné, že aj celá veta, čiže ináč povedané: „ani Ježiš nevie hodinu, iba Otec (nebeský).“

Aby sme pochopili Ježišové slová,ktoré navonok protirečia skutočnosti, že Ježiš vie všetko, tak to porovnajme s tými biblickými slovami, ktoré tiež navonok vizeraju akokeby protirečili Pravde:

 

Napr: vieme dobre, že Boh je nesmrteľný (ako aj Ježiš, kedže je Boh) a dokonca aj v modlitbe sv.ruženca (k Božiemu milosrdenstvu) sa na konci hovorí: „Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný“.

A predsa sa v Biblii píše, že Ježiš zomrel, bol usmrtený, takže keby sme mali brať doslovne slová o nesmrteľnosti ako neveriaci (ateisti), alebo tí, ktorí len vytrhávaju texty z Písma (ako protestanti), tak by sme museli uznávať, že Boh alebo aspoň Osoba Syna Božieho (Ježiš Kristus) nie je nesmrteľný.

Ked tieto 2 udalosti porovnáme a príjmeme slová o nesmrteľnosti ako aj o vševedomosti Ježiša Krista, tak musíme hľadať iný pohľad na to, prečo Syn nevie dňa konci sveta (alebo presnejšie povedané: nevedel o konci sveta).

 

A dôvod je takýto:

Tak ako Ježiš je nesmrteľný a predsa musel podstupiť smrť, podobne je aj vševediaci a predsa musel podstupiť ten pocit nevedomosti aký má človek, ked nevie všetko, čiže aj nevedomosť o dni konca sveta.

Ide totiž o to, že Boh v Osobe Otca, ktorý bol v Nebi - počas pobytu Syna na zemi – vedel o všetkom, ale ako Syn na zemi – musel podstupiť podobnu nevedomosť ako človek, ktorý do konca života spoznáva pravdu aj o konci sveta a predsa nevie spoznať všetko (ako aj hodinu), takže sa nachádza v situácii, kedy istým spôsobom trpí nevedomosťou – hľadajúc poznanie Božie. Toto musel podstupiť aj Syn Boží, aby dal príklad každému človeku ako sa zachovať   v takýchto situáciach.

 

Lenže, ked Syn Boží je už u Otca, tak nie len že nepotrebuje podstupovať ľudsku nevedomosť, ale svojim zmrtychvstaním a oslávením Tela je natoľko úplne zjednotení s Otcom a Duchom Svätým, že čo sa týka poznania a vedomosti, tak rovnako musí vedieť všetko ako aj hodinu a čas konca sveta.

 

Ked toto prijmame za skutočnosť, potom je už len otázne, či niekedy vôbec zjaví niekomu hodinu svojho príchodu, čiže hodinu konca sveta. A prečo?

Pretože zjaviť toto poznanie nie je pre Boha ťažké, ale ťažké by bolo skôr pre človeka prijať takéto poznanie.

Ved si predstavme, žeby to zjavil niekomu a ten by to povedal svetu. Kto by tomu uveril? A keby aj..., tak ako by sa asi zachoval? Bud by začal žiť hýrivo,lebo by si povedal, že má veľa času, alebo by začal byť ešte viac agresívny, lebo by vedel, že ten čas je blízko.

V opačnom prípade, keby sa začal viac kajať, tak to by bolo lepšie, ale kedže Boh vie, aký sme slabí, tak   radšej takuto informáciu nehovorí priamo, ale nepriamo, aby sám človek natoľko rozlíšil hodinu konca sveta-nakoľko mu to pomôže byť lepším.

A preto aj ja na tejto web.stránke nepíšem priamo: kde by Boh presne-konkrétne povedal, v ktorý den príde a v ktoru hodinu príde, ale píšem nepriamo, kde sa poukazuje na HODINU a DEŇ konca sveta.

 

Napr. o Dni konca sveta sa píše v Evanjeliu :      „ Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu , lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude." (Mt 24,20-21)
 

Všimnite si, že Ježiš hovorí priamo o dni konca sveta, ale nepriamo o tom, že to bude v Sobotu , ked nehovorí, že v Sobotu bude koniec sveta, ale aby sme sa modlili, nech to nie je v sobotu.

Všimnite si tu strategiu: akoby vedel, že sa za to nebudeme modliť, ved uznajme,kto sa modlí, aby nebol koniec sveta v sobotu?

Skôr sa ľudia modlia aby nenastal deň konca sveta, ale ani to nie je dobré, lebo ten den musí prísť, aby prišiel aj Ježiš.

Z toho môžeme vydedukovať, že Ježiš nechcel, aby sme nechceli deň konca sveta alebo aby sme sa nechceli modliť za ten deň, ale práve naopak, aby sme sa modlili za ten deň, kvôli dobrej príprave.

Lenže dalšou dôležitou skutočnosťou je aj to, že ked Ježiš povedal, aby sme sa modlili, nech ten deň nebude v sobotu, tak to nepovedal preto, aby ten den naozaj nenastal v sobotu, ale aby nás tak nepriamo upozornil, že ten den bude v sobotu (presnejšie na prelome soboty a nedele), takže nakoniec   ani nezavadzal k zlému, ked tvrdil, že nechce, aby ten den nastal v sobotu – lebo v skutočnosti to nie je ani sobota a ani nedeľa, kedže je to na prelome dvoch dní.

A prečo na prelome práve tých dní?

Odpoved dostaneme, ak pochopíme, prečo sa Ježiš narodil na prelome soboty a nedele, (o polnoci: porovnaj ct.Mária z Agredy) čo nám pomôže dať logicku odpoved na to, prečo tak chce aby bolo aj na konci sveta.

Podstatné však je, že tak ako Ježiš, aj ja zverejnujem svetu (na webe) nepriamo deň a hodinu jeho príchodu a nie priamo ako to robia sektári, ktorí svoje tvrdenia nepodložia samotným Božím výrokom a to preto, lebo im Boh nikdy priamo nepovedal, kedy presne príde, kdežto oni to tvrdia akoby im to zjavil.Více zde: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/news/posledny-den-a-hodina-konca-sveta-prichod-jezisa-krista/