- 5. DOGMA - SPOLUVYKUPITELKA

SPOLUVYKUPITEĽKA v učení Cirkvi - pápežov

28. 12. 2009

 

https://www.youtube.com/watch?v=2y8ZnrNd7uE&feature=related

 

Vyjadrenie pápeža: BENEDIKT XV. : „Pretože Mária trpela a takmer zomrela so svojim trpiacim a umierajúcim Synom, … môžeme pravdivo tvrdiť, že VYKÚPILA ľudské pokolenie SPOLU S KRISTOM.“ (pápež: Benedikt XV. / apoštolský list „Inter Sodalicia“ / r.1918 / AAS 10, 1918, str. 182.).

 

Ďalšie vyjadrenie ešte presnejšie, pápeža: PIUS XI. : „Vykupiteľ mal zo samej povahy svojho vykupiteľského diela pridružiť svoju Matku ku svojmu dielu. Preto ju vzývame titulom SPOLUVYKUPITEĽKA. Ona nám dala Spasiteľa, sprevádzala ho v diele vykúpenia až k samému krížu a mala s ním účasť na bolestiach agónie a smrti, čím Ježiš dokonal vykúpenie ľudstva.“ (pápež: Pius XI., príhovor k pútnikom z Vicenze, 3O. 11. 1933 / L Osservatore Romano, 1. 12.1933);

ĎALŠÍ PREJAV : „Ó, Matka zbožnosti a milosti, ktorá si stála AKO SPOLUVYKUPITEĹKA pri svojom najsladšom Synovi.“ (Pius XI. : rozhlasové posolstvo do Lúrd, 28.4.1935).

 

PÁPEŽ : PIO X. : „Pod krížom Panna Mária nám dávala to, čo prináležalo Bohu. Spravodlivosť Božia vyžadovala od Vteleného Slova – ktorého spoločníčkou sa stala Panna SPOLUVYKUPITEĽKA – aby bola nám darom. … Kráľovná mučeníkov – sladká naša SPOLUVYKUPITEĽKA, ktorá si spolu so Synom trpela – ty si vzorom našej sily.“ (pápež: Pio X. / encyklika: „Ad diem illum“ r.1904).

 

PÁPEŽ : JÁN PAVOL II. : „Máriina úloha SPOLUVYKUPITEĽKY neprestala oslávením jej Syna.“ (pápež: Ján Pavol II. / pápežský prejav v chrámu Matky Božej v Alborade, Guayaquil (Equador), 31.1.1985 / L Osservatore Romano, 11.3.1985).

ĎALŠÍ PREJAV : „Panna Mária – aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny hriechu – obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojím Božským Synom, aby sa stala SPOLUVYKUPITEĽKOU sveta.“ (pápež: Ján Pavol II. / generálna audiencia: 8.9.1982).

A ĎALŠÍ PREJAV : „K Madone – SPOLUVYKUPITEĽKE sa svätý Karol obracia s osobitným dôrazom.“ (pápež : Ján Pavol II. / príhovor pred modlitbou „Anjel Pána“ / 4.11.1984 v Arone – rodisko sv. Karola Boromejského).

ĎALŠIE : „Nech Mária SPOLUVYKUPITEĽKA, ku ktorej pozdvihujeme svoju modlitbu, spojí túžbu Vykupiteľa s túžbou našou.“ (pápež: Ján Pavol II. / Kvetná nedeľa a 1. svet. deň mládeže, 31.3.1985).

ĎALŠIE : „Presvätá Mária, SPOLUVYKUPITEĽKA ľudského rodu popri svojom Synovi, nech vám dá stále odvahu a dôveru.“ (pápež: Ján Pavol II. / príhovor k chorým, 24.3.1990).

ĎALŠIE : „Brigita sa pozerala na Pannu Máriu ako na vzor a oporu v rozličných chvíľach svojho života. S rozhodnosťou ohlasovala jej božské privilégium Nepoškvrneného Počatia. Rozjímala o jej neobyčajnom poslaní Matky Vykupiteľa. Vzývala ju ako Nepoškvrnenú, Bolestnú a SPOLUVYKUPITEĽKU, vyzdvihujúc jej jedinečnú úlohu v dejinách spásy a v živote kresťanského ľudu.“ (pápež: Ján Pavol II. / pred modlitbou „Anjel Pána“ na námestí Farnese, 6.10.1991).

ZAKONČENIE LITURGICKÝM HYMNOM (zo 14. storočia k Márii SPOLUVYKUPITEĹKE) „Milujíci, sladká a dobrotivá, naprosto nehodná žádneho žalu ! Jestli sis od nynejška zvolila slzy jako spolutrpitelka VVYKUPITELE, zajatému hríšnikovi se staneš SPOLUVYKUPITELKOU.“

(Orationale z chrámu sv.Petra v Salzburgu, v Bremes –Blume, Analecta hymnica medit aevi, díl 46, č.79, str.46; Planctus oratius …ad B.Virginem Filium de cruce depositum simu tenentem,v Lauretin, Le titre de Coredemptice, Edute historique v Marianum, 13, 1951, str.429. Latinský originál viz. pozn. č.46).

NEOMYLNÉ UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI (PÁPEŹA A BISKUPOV S NÍM SPOJENÝMI)

II. Vatikánsky koncil „Lumen Gentium“ č. 18 / „Toto učenie o ustanovení, stálom trvaní, posvätného prvenstva RÍMSKEHO PÁPEŽA a O JEHO NEOMYLNOM  učiteľskom úrade, svätý cirkevný snem ZNOVU VŠETKÝM VERIACIM UKLADÁ PEVNE VERIŤ; …“

č.25 / „Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho pápeža, AJ KEĎ NEHOVORÍ SLÁVNOSTE (EX CATHEDRA);a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a JEHO VÝROKY SA ÚPRIMNE PRIJÍMAJÚ – PODĽA JEHO VôLE A ÚMYSLOV – ktoré vysvitajú najmä z povahy DOKUMENTOV, ALEBO Z ČASTÉHO PREDKLADANIA Z TOHO ISTÉHO UČENIA, PRÍPADNE ZO SPôSOBU VYJADROVANIA … Preto JEHO DEFINÍCIE sa právom označujú za NEPOZMENITEĽNÉ SAMY O SEBE, A NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS CIRKVI, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto NEPOTREBUJÚ POTVRDENIE OD NIKOHO INÉHO, ANI NEPRIPÚŠŤAJÚ ODVOLANIE NA INÚ INŠTANCIU.“

 

Vážení a ctení, milované Božie Deti - bratia sestry - v Rodine Matky všetkých národov. S ohľadom na to, že aj ja som v minulosti nemal dostatočné poznanie o vyjadreniach pápežov ( ale mylné názory ľudí), napísal som Vám niekoľko ich prejavov, ktoré si môžete overiť v spomenutých dokumentov.

Odporúčam tiež knihu od: Mark I. Miravalle , venovanú svätému otcovi: Jánovi Pavlovi II. a biskupom všeobecnej Cirkvi, pod názvom: „Mária: SPOLUVYKUPITEĹKA, PROSTREDNICA A ORODOVNICA“.

Drahí bratia a sestry (drahí Božskému a Nepoškvrnenému Srdcu Ježiša a Márie) z vyjadrení neomylného učenia Cirkvi môžeme spozorovať to, v čo neveria nekresťania ako aj nekatolíci, či dokonca niekedy i katolíci. Ako aj to, že pápežské vyjadrenia - prostredníctvom dokumentov, či verejných vyhlásení – sú neomylné (pravdivé, pretože Boh-Ježiš Kristus hovorí cez neho). Preto nepotrebujú iné (ľudské, či potvrdenie biskupov) schválenie na to, aby sme v ne VERILI.

Zaiste aj vy máte skúsenosť, že niekedy ľudia veria v Boha, či Ježiša Krista, ale neveria mu (v jeho Slovo-vyjadrenia, že sú pravdivé, či dobré pre všetkých) a tak je to aj s pápežovou neomylnosťou. Nie vždy a všade ľudia veria jeho výrokom (verejné vyjadrenia a dokumenty, týkajúcich sa viery a morálky) za správne pre nich, či dokonca za pravdivé (alebo neomylné).

Na záver by som chcel poukázať na dielo, ktoré bolo schválené 7 pápežmi, ako prvý bol Innocent XI. a jedná sa o dielo rehoľnej sestry: Mária z Agredy (Španielsko), ktorá napísala knihu „Tajomné (Mystické) Mesto Božie“ , ktoré bolo nadiktované Pannou Máriou  a taktiež sa spomína Panna Mária ako Spoluvykupiteľka: „Iba niekoľko neveriacich Židov, zatvrdnutejších než kameň a bezbožnejších než divoká zver, nejavilo zármutok nad smrťou svojej SPOLUVYKUPITEĽKY, tak ako pri smrti svojho VYKUPITEĽA a Majstra.“ (IV.zväzok, 2.kniha, č.755).