- zjavenie Panny Marie (znamenie Zeny Zj 12,1)

kniha zjavenie sv.Jána / Sväté Písmo / Biblia

Kap.12, 1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.

 ----------------------------------------------------------------------------

Zjavenia v Dechticiach na Slovensku (od r.1995 až dodnes)

 Viz.Martin Gavenda:

 

"Tajomstvá vám nemôžem prezradiť, ale to, čo vám môžem povedať, sú niektoré sprievodné udalosti. Uskutočneniu prvého tajomstva predchádzajú povodne. Udalosti, ktoré sú obsiahnuté v prvom tajomstve, sa udejú tri dni pred druhým tajomstvom.

 (*1. VAROVANIE)

 Nevyzradím druhé tajomstvo, keď poviem, že zahŕňa veľké varovanie.

 (*2. ZÁZRAK)

 Tretie tajomstvo sa týka veľkého zázraku, ktorý Panna Mária prisľúbila.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 tajomstvá z Medjugorie

Posolstva Panny Márie (Gospa)


V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala,
a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať.
Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí,
týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria.
Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť.

 

*2. ZÁZRAK


Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením,
o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení.
Toto znamenie bude tretím tajomstvom.

Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.
 

*3. TREST

 

Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé,
a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé.

Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a

môžu byť anulované obrátením sveta.
 

Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva,

bolo zmiernené pôstom a modlitbou.

 

*1. VAROVANIE


Výstrahami budú isté udalosti na Zemi.
Príde k nim za života Mirjany.

Podľa jej slov stojíme blízko udalostí,

ktoré predpovedala Panna Mária.
-----------------------------------
 

Mirjana si - podľa želania Gospy -
za dôverníka zvolila pátra Petra Ljubičiča.
Desať dní pred uskutočnením tajomstiev mu písomne oznámi,
čo sa stane. On si ich po týždni pôstu a modlitieb môže prečítať a zverejni tri dni
predtým, ako sa majú uskutočniť.
----------------------------
Páter Ljubičič: "Podľa všetkého, prvé tajomstvo sa týka Medjugoria.
Prvé dve tajomstvá sú napomenutie pre nás všetkých.
Každý, kto sem po tejto udalosti príde, sa presvedčí,
že tu Matka Božia bola, že tieto deti hovorili pravdu. To bude dôkaz.
---------------------------------------


Dňa 25. júna 1986 Mirjana informovala talianskych pútnikov,
ako sa prezradia tajomstvá:

"Gospa mi dala jednoduchý, špeciálny list, na ktorom je napísaných 10 tajomstiev.
Je z takého materiálu, ktorý sa nedá opísať...
Nie je to ani papier, ani tkanina.
Písmo nevidno, no vo vhodnom čase list odovzdám vyvolenému kňazovi.
On dostane dar, aby prečítal najskôr prvé tajomstvo, neskôr aj ostatné."
Ivanka od Gospy dostala písomné pokyny pre pápeža,
ako má konať v určitých zložitých situáciách, ktoré do konca storočia nastanú.

Sú napísané na zvláštnom materiáli, podľa opisu niečo medzi pergamenom a
hodvábom.
 

Ivanka:
"Ľudia sa ma pýtajú na budúcnosť Medjugoria, na budúcnosť Cirkvi.
Ale to sú tajné veci, na tieto otázky nesmiem odpovedať."
 

Gospa:
"Tu sú tajomstvá, deti moje.
To je to, o čom sa nevie, a keď sa to dozvie, už je neskoro!
Chcela by som, aby Mi Pán dovolil, aby som vám aspoň trochu vysvetlila
tajomstvá,
ale už toto je priveľa milostí, ktoré vám ponúka.
Porozmýšľajte, koľko Mu ponúkate vy!

Kedy ste sa naposledy zriekli niečoho
kvôli Pánovi?"
--------------------------------------------

 

*2. ZÁZRAK


Gospa sľúbila, že v Medjugorí urobí veľké znamenie.
Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné.
Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica,
mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie.

 

*1. VAROVANIE

 

Pred znamením v Medjugorí nastanú v mnohých oblastiach sveta
predznamenia ako varovanie pre svet.
 

Gospa povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie,
že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia,

ale už bude neskoro.
Čas milosti, ktorý prezívame teraz, sa skončí."
 

*2. ZÁZRAK

 

viz.Jakov:

"Videl som znamenie na vlastné oči.

Viem presný deň, kedy sa
uskutoční."

------------------------------


Keď všetci šiesti vizionári budú mať zverených 10 tajomstiev,
zjavenia sa po určitom čase skončia a začnú sa plniť tajomstvá,

ktoré im Gospa dala.

 

*2. ZÁZRAK


Vicka povedala, že tretie tajomstvo (znamenie) príde počas jej života,
keď už len jeden z vizionárov bude mať každodenné zjavenia.

 

 

Dňa 5. septembra 1981 Gospa vizionárom povedala, čo sa stane s nimi,
ak sa neobrátia.
Posolstvo Mirjane z 18. 3. 1995:
"Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky voči Nemu,
potom prečo sa máte báť toho, čo príde?
Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest,

pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdnutí."
-------------------------

 

o pravej úcte k Panne Márii od: sv.Ľudvig Mária Grignion z Montfortu

[4. Úloha Panny Márie v posledných časoch]

 

[49.] Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok. Toto je také pravdivé, že svätý Dionýz Areopagita nám hovorí, že keď ju videl, vďaka jej tajomným nádherám a neporovnateľným krásam bol by ju pokladal za božstvo, keby mu jeho pevná viera nehovorila opak. Ale tieto dôvody, ktoré viedli Ducha Svätého k ukrytiu svojej Nevesty počas jej života a k jej nepatrnému odhaleniu od prvého ohlasovania Evanjelia, pri druhom príchode Ježiša Krista už nebudú jestvovať. Preto ju Duch Svätý vyjaví a urobí známou a cez ňu privedie ľudí k tomu, aby poznali Ježiša Krista, aby ho milovali a aby mu slúžili.

 

[a) Zjavenie Panny Márie svetu]

 

[50.] Prečo teda Boh chce v týchto posledných časoch zjaviť a odhaliť svetu Máriu, veľdielo svojich rúk?

 

1) Pretože počas svojho života zostávala ukrytá a svojou hlbokou pokorou sa ponížila až do prachu, obdržiac od Pána cez jeho apoštolov a evanjelistov milosť, že nebola odhalená.

2) Pretože tak, ako je Božím veľdielom slávy v nebi, presvätá Panna je i jeho veľdielom milosti tu na zemi, a preto Pán chce, aby bol za to oslavovaný a chválený žijúcimi na zemi.

3) Pretože je Zornicou predchádzajúcou a ohlasujúcou Slnko spravodlivosti – ktorým je Ježiš Kristus – a preto ľudia musia spoznať a uznať Pannu Máriu, aby mohli spoznať a uznať Pána Ježiša.

4) Pretože je cestou, ktorou k nám Ježiš prišiel po prvý raz, bude cestou, ktorou príde po druhý raz, aj keď nie tým istým spôsobom.

5) Pretože je bezpečným prostriedkom, ako aj priamou a nepoškvrnenou cestou vedúcou k plnému spojeniu s Ježišom Kristom; preto tie sväté duše, ktoré majú svietiť žiarou svätosti, nájdu Ježiša iba skrze ňu. Ten, kto nájde Máriu, nájde život, čiže Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život. No kto môže nájsť Máriu bez toho, že by ju hľadal? A kto ju hľadá bez toho, že by ju poznal? Veď predsa nehľadáme a netúžime po tom, čo nepoznáme! Preto je nevyhnutné, aby Mária bola ešte viac známa než dosiaľ, na väčšie poznanie a slávu Najsvätejšej Trojice.

6) V týchto posledných časoch Mária musí zažiariť viac než kedykoľvek predtým svojím milosrdenstvom, svojou mocou a svojou milosťou: milosrdenstvom, aby zhromaždila a s láskou prijala tých úbohých hriešnikov a blúdiacich, ktorí sa obrátia a navrátia sa do Katolíckej cirkvi; mocou zažiari proti nepriateľom Božím, proti modloslužobníkom, rozkolníkom, mohamedánom, židom a zatvrdilým bezbožníkom, ktorí sa strašne vzbúria, aby sľubmi a hrozbami zviedli ľudí a priviedli ich ku skaze; a konečne, musí zažiariť milosťou, aby oduševnila a podržala chrabrých bojovníkov a verných služobníkov Ježiša Krista bojujúcich za jeho záujmy.

7) A nakoniec, Mária musí byť strašná pre diabla a jeho prívržencov ako armáda v boji zoradená do šíkov[1] najmä v týchto posledných časoch, lebo diabol dobre vie, že má málo času – menej než kedykoľvek – na záhubu duší, a preto každým dňom zdvojnásobuje svoje úsilie a útoky. Vskutku čoskoro vyvolá kruté prenasledovania a nastaví strašné pasce verným služobníkom a pravým deťom Márie, nad ktorými víťazí ťažšie než nad ostatnými.

 

[51.] Najmä počas tých posledných a krutých diablových prenasledovaní, ktoré sa každým dňom budú zväčšovať až do doby kráľovstva Antikrista, treba očakávať vyplnenie tohto prvého a slávneho proroctva, ako i Božieho prekliatia vysloveného v raji proti hadovi. Teraz ho tu objasníme na väčšiu slávu najsvätejšej Panny, na spásu jej detí a na diablovo zahanbenie.

 

Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ona[2] ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu. - Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus (Gn 3,15).

 

[52.] Boh ustanovil a utvoril len jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré pretrvá a bude rásť až do konca: nepriateľstvo medzi Máriou, svojou dôstojnou Matkou, a diablom; medzi deťmi a služobníkmi svätej Panny a deťmi a prisluhovačmi Lucifera. A to až do takej miery, že najstrašnejším nepriateľom diabla, akého kedy Boh ustanovil, je Mária, jeho svätá Matka. Už v raji – i keď vtedy existovala ešte len v Božom pláne – ju obdaril takou veľkou nenávisťou voči tomuto prekliatemu nepriateľovi Boha, takou veľkou schopnosťou odhaľovať zloby tohoto starého hada a takou veľkou mocou poraziť, sklátiť a rozdrviť tohto pyšného bezbožníka, že sa jej bojí viac než všetkých anjelov a ľudí dohromady, a v istom zmysle i viac než samého Boha. No to nie preto, že by hnev, nenávisť a moc Božia neboli nekonečne väčšie než svätej Panny, keďže jej dokonalosti sú ohraničené, ale najmä preto, že pyšný Satan trpí nekonečne viac, keď ho poráža a trestá malá a ponížená Pánova služobnica a jej pokora ho pokoruje viac než božská moc.[3] Okrem toho Boh udelil Márii takú veľkú moc nad diablami, že títo – ako to boli na ich vlastnú škodu často prinútení vyzradiť ústami posadnutých, sa obávajú viac jej jediného vzdychu za niektorú dušu než modlitieb všetkých svätých a viac sa boja jej jediného pohrozenia než všetkých svojich ďalších múk.

 

[53.] Čo Lucifer stratil pýchou, to Mária získala pokorou. Čo Eva stratila a priviedla do zavrhnutia neposlušnosťou, to Mária zachránila poslušnosťou.[4] Eva privolila hadovi, a tým strhla so sebou do záhuby všetky svoje deti, zanechajúc ich v hadovej moci. Mária tým, že zostala dokonale verná Bohu, zachránila nielen seba, ale i všetky svoje deti a služobníkov, zasvätiac ich jeho Majestátu.

 

[54.] Boh ustanovil nielen jedno nepriateľstvo, ale nepriateľstvá: nielen medzi Máriou a démonom, ale i medzi pokolením svätej Panny a pokolením démonovým. To značí, že Boh vložil nepriateľstvá, antipatie a tajné nenávisti medzi skutočné deti i služobníkov svätej Panny a deti i otrokov diablových: navzájom sa vôbec nemilujú, vnútorne sa vôbec nepriťahujú. Deti Beliálove, čiže Satanovi otroci a priatelia sveta (lebo vskutku je to to isté), až dosiaľ vždy prenasledovali a ešte viac budú prenasledovať tých i tie, čo prináležia najsvätejšej Panne: ako kedysi Kain a Ézau – predobrazy zavrhnutých – prenasledovali svojich bratov Ábela a Jakuba – predobrazy vyvolených. Ale pokorná Mária vždy zvíťazí nad Pyšným a jej víťazstvo bude také veľké, že mu rozdrví hlavu, sídlo jeho pýchy. Vždy odhalí jeho hadiu zlobu, odhalí jeho pekelné pretvárky, zmarí jeho diabolské nahovárania a ochráni až do konca vekov svojich verných služobníkov pred jeho ukrutnými pazúrmi.

Moc Márie nad všetkými diablami však zažiari najmä v posledných časoch, keď Satan bude číhať na jej pätu, čiže na jej ponížených otrokov[5] i na jej jednoduché deti, ktoré povolá do vojny proti Satanovi. Pred svetom budú maličkí a prostí, pokorení pred ostatnými ako päta; budú šliapaní a prenasledovaní tak, ako je päta vzhľadom na ostatné údy tela. No budú bohatí na Božiu milosť, ktorú im Mária hojne nadelí. Pred Bohom budú veľkí a pokročilí vo svätosti, budú prevyšovať všetky stvorenia svojou oduševnenou horlivosťou a budú tak mocne podopieraní Božou pomocou, že s pokorou päty a v spojení s Máriou rozšliapu diablovu hlavu a prinesú víťazstvo Ježišovi Kristovi.

 


[1] Zakladateľ Máriinej légie, sluha Boží Frank Duff (1889-1980), prevzal ako antifónu k Magnifikat, dennej modlitbe legionárov verš: ´Ktože je tá, čo vychádza sťa zornica, krásna ako mesiac, jasná ako slnko, strašná ako šíky pod zástavami?´ (Pies 6,10)

[2] Podľa Neovulgáty je ´ono´.

[3] Na inom mieste autor píše: ´Diablova pýcha je ešte viac pokorená, keď sa vidí porazený a pod nohami svätej Panny, najponíženejšej zo všetkých stvorení, ktoré kedy jestvovali, než keby bol drvený všemohúcou rukou Pánovou.´ (Cahier de notes, 70)

[4] Napr. svätý Irenej: Adversus haereses. Pius XII.: Ad caeli Reginam: ´V diele duchovnej spásy Panna Mária bola z vôle Božej spojená s Ježišom Kristom, pôvodcom spásy, tak, ako bola Eva spojená s Adamom, pôvodcom smrti; a to v takej miere, že môžeme o našom Vykúpení povedať, že sa udialo podľa istej rekapitulácie, na základe ktorej ľudské pokolenie, podrobené smrti skrze jednu pannu, sa zachránilo prostredníctvom inej panny.´

[5] Ján Pavol II.: ´Vie sa, že autor traktátu definuje svoju úctu ako formu ‘otroctva’. Toto slovo môže vadiť našim súčasníkom. Čo sa týka mňa, nenachádzam v tom žiadnu ťažkosť. Myslím, že sa jedná o istý paradox, aké sa často vyskytujú v evanjeliách, pretože slová ‘sväté otroctvo’ znamenajú, že by sme nemohli lepši použiť našu slobodu, najväčší dar, ktorý nám Boh dal. Pretože sloboda sa meria mierou lásky, ktorej sme schopní. Myslím, že je to toto, čo nám chcel autor ukázať.´ André Frossard: Dialoga con Giovanni Paolo II., Milano, Rusconi 1983, p. 159.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*2. ZÁZRAK

„To, čo sa chystá, je taká veká vec, že takej nebolo od stvorenia sveta.
V okamihu, keď sa bude zdať všetko stratené,

uvidíte mimoriadny zázrak Ženy odetej
slnkom, ktorá sa zjaví v celej svojej moci.

Zázrak triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca bude viditeľný všetkým.
Potom sa toto miesto (Fatima) zjaví všetkým ako žiariace znamenie mojej materinskej
prítomnosti vo vrcholnej hodine nášho veľkého súženia.

Odtiaľto sa moje svetlo rozšíri do všetkých končín sveta.“

(MKH - vo Fatime, 11. marca 1995 / Panna Maria - Don Stefano Gobbi).

=======================================================