II.príchod Ježiša Krista

 

II. slávny príchod Ježiša Krista (definitívny Súd)

Zj 21,11 Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. 12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho; čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. 13 More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. 14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera."

-------------------------------------------------------------------------------------

„Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli

v jednu studenú noc zimného mesiaca...

Za studenej noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory.

Zatvorte rýchle okenice a dvere,

vaše zvedavé pohľady nemajú znesvätiť to, čo sa bude diať,

pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí zem... (Trest)

Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde ,

utíši hrôzy a s nastavajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojim svetlom a teplom,

a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou.“

 

(28.12.1946 / Ježiš Kristus - Terezia Neumannova)

---------------------------------------------------------------------------------------

Evanjelium podla Lukasa kap.21

Veľké súženie v Jeruzaleme - 20 Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. 21 Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, 22 lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko čo je napísané. 23 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. 24 Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.

            Príchod Syna človeka - 25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. 26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

            28 Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

--------------------------------------------------------------------------------------------

II. slávny príchod Ježiša Krista
 

„Nebojte sa. Som s vami a zjavím sa osobitným spôsobom. Čím viac budete vstupovať do
čias očistnej skúšky, tým viac sa intenzívnejšie budete pociťovať moju milostnú prítomnosť Matky.
Som vždy blízko vás a povediem vás za ruku v každej chvíli, ako vedie matka svoje deti...
Potom Ma budete vidieť.
Potvrdzujem ti, že pre veľké dvojtisícročné jubileum sa ukáže triumf môjho
Nepoškvrneného Srdca, ktorý som predpovedala vo Fatime.

Uskutoční sa návratom Ježiša v sláve, aby nastolil svoje kráľovstvo na svete.
Žiarivý kríz, ktorý sa zjaví na nebesiach na konci očisty a veľkého súženia, žiarivý
kríž, ktorý sa bude rozprestierať od východu na západ a zjaví sa na nebesiach,

bude znakom návratu Ježiša Krista v sláve.
BOJUJTE, SYNOVIA SVETLA,
PRETOŽE HODINA
MôJHO BOJA
UŽ UDRELA.“


(v poslednom posolstve Panny Márie Don Gobbimu dňa 31. decembra 1997)

 

Sila ľútosti

(jubilejny rok 2000)


„Aj keď vám predpovedám tresty, rozpamätajte sa, že silou vašej modlitby a vášho

odprosujúceho pokánia môže byť všetko zmenené v jednom okamihu.

Nepovedzte potom:

"Čo si nám predpovedala, sa nestalo",

ale spolu so Mnou sa poďakujte Nebeskému Otcovi,

lebo pre silu modlitby a zasvätenia, pre vaše utrpenie a trápenie nespočetných mojich
malých detí odsúva ešte okamihy spravodlivosti,

aby mohli rozkvitnú časy veľkého milosrdenstva.
Každý deň môžete modlitbou od seba i svojej vlasti oddialiť mnohé nebezpečenstvá a mnohé zlo.“

(MKH - Záhreb 27. októbra 1988 / Panna Maria - Don Stefano Gobbi).

=======================================

Didache

Učenie dvanástich apoštolov národom

preklad: Jozef Šoška

I., II., III., IV.,

XVI.

1. Bdejte nad svojim životom. Vaše lampy nech nezhasínajú a z vaše bedrá nech sa neodpásavajú, ale buďte pripravení, lebo nepoznáte hodinu, v ktorú príde náš Pán.

2. Zhromažďujte sa často a hľadajte. Čo je osožné pre vaše duše, lebo celý ten čas vašej viery vám neprospeje, ak nebudete dokonalí ho v poslednej chvíli.

3. Lebo v posledných dňoch sa rozmnožia falošní proroci a zvodcovia. Ovce sa zmenia na vlkov a láska sa premení na nenávisť.

4. Keď sa teda rozmnoží neprávosť, budú sa (ľudia) navzájom nenávidieť a zrádzať. Potom sa zjaví zvodca sveta ako Boží Syn, bude robiť znamenia a divy. Zem bude vydaná do jeho rúk a bude konať zločiny, aké sa nikdy od vekov neudiali.

5. Potom príde na ľudské pokolenie oheň skúšok a mnohí budú zvedení a zhynú. Tí však, ktorí vytrvajú vo svojej viere, budú zachránení od samotného prekliatia.

6. Potom sa zjavia znamenia pravdy. Prvé znamenie bude otvorené nebo, ďalším znamením bude zvuk poľnice a tretím bude vzkriesenie mŕtvych.

7. Nie však pre všetkých, ale ako bolo povedané: „Príde Pán a s ním všetci svätí.“

8. Potom svet uvidí Pána prichádzajúceho na nebeských oblakoch

***

Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

 
Dvojaký príchod Ježiša Krista

    Zvestujeme Kristov príchod; a nielen prvý, ale aj druhý, a ten bude oveľa vznešenejší. Tamten bol poznačený utrpením, tento bude v znamení diadému Božieho kráľovstva.
     Lebo u nášho Pána Ježiša Krista je väčšinou všetko dvojité. Dvojité narodenie jedno z Boha pred vekmi, druhé z Panny v plnosti času. Dvojitý príchod: jeden skrytý ako rosa na rúne, druhý slávny, totiž ten budúci.
     Pri prvom príchode ležal v jasliach zavinutý do plienok, pri druhom sa zahalí do svetla ako do rúcha. Pri prvom vzal na seba kríž, zahrnutý potupou, druhý raz príde oslávený, obklopený zástupmi anjelov.
     Preto sa nezastavme len pri jeho prvom príchode, ale očakávajme aj druhý. Lebo keď sme pri prvom volali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,“ to isté budeme volať znova pri druhom. S anjelmi pôjdeme v ústrety Pánovi, budeme sa mu klaňať a budeme volať: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“
     Spasiteľ príde, ale už nebudú súdiť jeho. On povolá na zodpovednosť tých, čo ho súdili. Keď ho vtedy súdili, mlčal. Potom to zlosynom, čo sa na ňom odvážili páchať krutosti, keď ho viedli na kríž, pripomenie slovami: „Toto si páchal a ja som mlčal.“
     Keď prišiel prvý raz, láskavo učil a presviedčal ľudí. Potom sa oni budú musieť podrobiť jeho vláde, či sa im to bude páčiť, alebo nie.
     O obidvoch príchodoch hovorí prorok Malachiáš: „Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte.“ To o prvom príchode.
     A o druhom hovorí: „A anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde všemohúci Pán. Kto však znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, až sa zjaví? Veď on je ako oheň, ktorý roztápa, a ako lúh práčov: sadne si a bude vytápať a čistiť.“
     Aj Pavol naznačuje tieto dva príchody, keď píše Títovi: „Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blaženú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“ Vidíš, ako vyjadril prvý príchod, za ktorý vzdáva vďaky, i druhý, ktorý očakávame?!
     Preto aj my vyznávame pôvodnú vieru, že veríme v toho, „ktorý vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca“.
     Teda náš Pán Ježiš Kristus príde z neba. Príde na konci sveta, v posledný deň, v sláve. Nastane koniec tohoto sveta a tento stvorený svet sa znovu obnoví.