- svetovlada antikrista a antipapeza

  kniha Zjavenie sv.Jana / Biblia - Svate Pismo

 

Antikrist - falosny kristus - 1.Šelma z mora

13,1 "Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila.

            Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“

            5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov.

- 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi.

- 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva:

            10 Kto má ísť do zajatia,

            pôjde do zajatia.

            Kto má byť zabitý mečom,

            musí byť mečom, zabitý.

            V tomto je trpezlivosť a viera svätých."

 

Antipapez - Falosny papez - cirkev - 2.Šelma zo zeme

- 11 "Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme.

Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana.

- 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 - A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.

- 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený.

- 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť." [666]

---------------------------------------

 

ŠELMA PODOBNÁ BARÁNKOVI:

"...dvojrohá šelma podobná Baránkovi, označuje SLOBODOMURÁRSTVO, ktoré preniká do vnútra CIRKVI, to je CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO, ...

Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo FATIME (ZJAVENIE V PORTUGALSKU), keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi. Ak je úlohou SLOBODOMURÁRSTVA strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu FALOŠNÝCH BOžSTIEV, cieľom CIRKEVNÉHO SLOBODOMURÁRSTVA je naopak zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. FALOŠNÉHO KRISTA A FALOŚNEJ CIRKVI ...

Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade VYMIZNUTIE INDIVIDUÁLNEJ SPOVEDI

....zaoberá sa plánom založiť jednu EKUMENICKÚ CIRKEV, vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi Cirkvi katolíckej

.... snaží sa POPRIEŤ skutočnú OSOBNÚ prítomnosť JEŽIŠOVU v KONSEKROVANÝCH HOSTIÁCH.

... ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny, úctyhodný zvyk obklopovať svätostánok svetlami a kvetmi....

CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO ... zosnuje vzburu rozporov a ODPORU VOĆI PÁPEŽOVI, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov....

Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného KŇAZSKÉHO ŠÍKU, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali, a jeho CIRKEV aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná.

V tom predovšetkým spočíva lesk VÍŤAZSTVA ŽENY ODETEJ SLNKOM

A MôJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU sa dostáva najžiarivejšiemu TRIUMFU."

(13.6.1989/ MKH- Don Stefano Gobbi - Panna Maria)

--------------------------------------------------------------------------------

Didache

Učenie dvanástich apoštolov národom

preklad: Jozef Šoška

I., II., III., IV.,

XVI.

1. Bdejte nad svojim životom. Vaše lampy nech nezhasínajú a z vaše bedrá nech sa neodpásavajú, ale buďte pripravení, lebo nepoznáte hodinu, v ktorú príde náš Pán.

2. Zhromažďujte sa často a hľadajte. Čo je osožné pre vaše duše, lebo celý ten čas vašej viery vám neprospeje, ak nebudete dokonalí ho v poslednej chvíli.

3. Lebo v posledných dňoch sa rozmnožia falošní proroci a zvodcovia. Ovce sa zmenia na vlkov a láska sa premení na nenávisť.

4. Keď sa teda rozmnoží neprávosť, budú sa (ľudia) navzájom nenávidieť a zrádzať. Potom sa zjaví zvodca sveta ako Boží Syn, bude robiť znamenia a divy. Zem bude vydaná do jeho rúk a bude konať zločiny, aké sa nikdy od vekov neudiali.

5. Potom príde na ľudské pokolenie oheň skúšok a mnohí budú zvedení a zhynú. Tí však, ktorí vytrvajú vo svojej viere, budú zachránení od samotného prekliatia.

6. Potom sa zjavia znamenia pravdy. Prvé znamenie bude otvorené nebo, ďalším znamením bude zvuk poľnice a tretím bude vzkriesenie mŕtvych.

7. Nie však pre všetkých, ale ako bolo povedané: „Príde Pán a s ním všetci svätí.“

8. Potom svet uvidí Pána prichádzajúceho na nebeských oblakoch