56 rokov vlády kráľa Henriho

 
"„Během pátého věku (1520/21 - 2020/21) jsme viděli jen pohromy a pustošení, útlak katolíků ze strany tyranů a heretiků, popravy králů a spiknutí k ustavení republik, rukou Všemohoucího Boha však nastane tak skvělá změna během šestého věku, že si ji nikdo lidsky neumí představit. Mocný Monarcha, který je poslán od Boha, vykoření všechny republiky. Vše podrobí této autoritě a prokáže velkou horlivost pro pravou Kristovu Církev. Říše mohamedánů bude zničena a monarcha bude vládnout na Východě stejně jako na Západě. Všechny národy budou uctívat Boha v pravé a katolické římské víře. Na zemi bude mnoho světců a učitelů Církve. Mír zavládne nad celou zemí, protože Bůh před dobou Syna záhuby spoutá Satana na mnoho let...

...Království, národy a lid se podrobí Římské říši, když budou odvážně přemoženi velmi mocným a velmi význačným Monarchou, který bude vládnout 56 let a poskytne mír světu ... Šestý věk tedy potěší Jeho Církev největším rozkvětem.“ (Ven Bartholomew Holzhauser Visions 1646)