Nový pápež - anjelský pápež 

 
„...Všetci ľudia povstanú jeden proti druhému a budú sa bez milosti zabíjať. Počas tohto krutého boja zasiahne skazených mstiaca sa Božia ruka a vo svojej hroznej moci potrestá ich pýchu a opovážlivosť. Boh potom použije sily pekla, aby vyhladil týchto bezbožníkov a bludárov, ktorí túžia prevrhnúť Cirkev a zničiť jej základy.
Títo trúfalí ľudia vo svojej bláznivej bezbožnosti veria, že môžu Boha zvrhnúť z Jeho trónu; ale Pán týmito úskokmi opovrhne a účinkom svojej mocnej ruky potrestá týchto bezbožných rúhačov tým, že dovolí, aby diabolskí duchovia vyšli z pekla.
Nespočetné légie démonov obsadia zem a vykonajú príkazy Božskej Spravodlivosti skrze pôsobenie hrozných katastrôf a nešťastí; zaútočia na všetko; porania jednotlivcov i celé rodiny; spustošia majetok a potravinárske výrobky, mestá a dediny. Nič na zemi nebude ušetrené.
Boh dovolí démonom zasiahnuť tých bezbožníkov smrťou, pretože sa sami vydali pekelným mocnostiam a uzavreli s nimi dohodu proti Katolíckej Cirkvi.
Boh túžil po plnšom preniknutí môjho ducha hlbším cítením Jeho Božskej Spravodlivosti a tak mi ukázal príšernú priepasť; v útrobách zeme som videla temnú a desivú jaskyňu, z ktorej vystupovalo nekonečné množstvo démonov, ktorí v podobe ľudí a beštií prichádzali plieniť zem, všade zanechávajúc ruiny a krv.
Šťastní budú všetci praví a dobrí katolíci! Zakúsia mocnú ochranu svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí na nich budú dozerať, aby im nebolo ublížené osobne ani na majetku.

Tí zlí duchovia vydrancujú každé miesto, kde bol Boh urážaný, kde sa ním pohŕdalo a rúhalo sa mu; budovy, ktoré znesvätili, budú strhnuté a zrúcané a nič len rumovisko z nich zostane.

Po tomto hroznom treste som videla otvorené nebesia a sv. Petra znovu zostupovať na zem; bol odetý pápežským rúchom a obklopený veľkým množstvom anjelov, ktorí na jeho počesť spievali hymny a prehlasovali ho vládcom zeme. Videla som na zem zostupovať aj sv. Pavla. Podľa Božieho príkazu prechádzal zemou a spútaval démonov, ktorých priniesol pred sv. Petra, ktorý im prikázal vrátiť sa do pekla, skadiaľ prišli.

Potom sa na zemi zjavilo veľké svetlo, ktoré bolo znamením zmierenia Boha s človekom. Anjeli priviedli pred trón kniežaťa apoštolov malé stádo, ktoré zostalo verné Ježišovi Kristovi. Títo dobrí a horliví kresťania mu prejavili najhlbšiu úctu a chválili Boha a ďakovali apoštolom, že ich oslobodili od všeobecnej skazy a že ochránili Cirkev Ježiša Krista tým, že nedovolili, aby ju nakazili falošné zásady sveta. 
 
Sv.Peter potom vybral nového pápeža. Cirkev bola opäť usporiadaná, náboženské rády boli obnovené, rodiny bežných kresťanov sa skrze veľkú horlivosť a nadšenie pre slávu Božiu stali najpríkladnejšími náboženskými spoločenstvami. Také je slávne víťazstvo vyhradené pre Katolícku Cirkev; všetci ľudia si ju budú vážiť, ctiť a chváliť. Všetci ľudia sa stanú katolíkmi a uznajú pápeža ako námestníka Ježiša Krista.“

Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/posledne-casy/ct-alzbeta-canori-mora/
 
 
 
(Na obr. Blahoslavená Anna Mária Taigi)
 
Bl.Anna M.Taigi: „Po třech dnech temnoty sestoupí dolů z Nebe svatý Petr a Pavel, budou kázat po celém světě a ustanoví nového papeže. 
Z jejich těl zablýskne veliké světlo a usadí se na budoucím pontifikovi. ... Dojde k nesčetným obrácením heretiků, kteří se vrátí do náruče Církve. Všichni si všimnou jejich vzorného chování v životě, stejně jako u všech ostatních katolíků. Rusko, Anglie a Čína přijdou do Církve.“
 
Anna Maria Taigi, Private Prophecies, Řím, 1863, P. Sánchez, The Last Times, str. 47–48.
 
 
Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 9. marec 1878
 
Pán Ježiš:

„Bolesti, muky, opovrhovanie – všetkého sa mu dostane. Bude dovedený až ku skale prvého pápeža. 
Povedia mu: „Zapri svoju Vieru! Daj nám slobodu!“ Avšak jeho Viera bude pevná a jednoznačná. Som to Ja, kto vám dá tohto pápeža. Modlite sa za toho, ktorý musí vlastnými očami vidieť zúrivú revolúciu!

Až po smrť bude jeho ruka držať kríž a nepustí sa ho. Modlite sa (zaň), úpenlivo vás prosím, modlite sa! Pretože Viera a Náboženstvo budú pošliapané nohami zločincov.“