- spoznanie hriechov

O veľkom varovaní môžem povedať len toľko, že ľudia akoby ho najskôr videli a potom ho prežijú každý vo svojom vnútri. Človek nadobudne poznanie o svojom vnútri, o tom, čo urobil zle, čo dobre, čo neurobil, a mal urobiť… Bude to veľké Božie milosrdenstvo - človek spozná svoje vnútro a spozná pravdu. Predtým príde prenasledovanie kresťanov…

 

viz.Martin Gavenda / Dechtice / SR

--------------------------------------------------------

15.9.1991 Jezis Kristus - Vassula Ryden

*1.VAROVANIE

Po celý svůj život, pokolení, jste se posmívali Mému Zákonu a odvraceli se ode Mne se vzpourou - budete připraveni setkat se se Mnou, svým Bohem? Už brzy projdu vaším Městem 4 a bude to dřív, než si myslíte! To bude Mé poslední varování. Amen, amen pravím vám:

Probuďte se z hlubokého spánku!
Spějete ke zkáze.
Setřeste prach, který vás pokrývá
a vstaňte z mrtvých.
Konec Časů
je blíž, než si myslíte.
5

 

1) Brzy, velmi brzy náhle otevřu Svou Svatyni v Nebi a tam, nezahalenýma očima, uvidíte jako tajemné odhalení myriády Andělů, Trůnů, Panstev, Svrchovaností, Mocností, všichni v pokoře kolem Archy Úmluvy.

Pak Závan pohladí vaši tvář a Moci Nebeské se zachvějí. Záblesky světla budou doprovázeny rachotem hromu. "Náhle na vás přijde doba velikého soužení, jakého nebylo od vzniku národa". 6 Protože dovolím vaší duši vnímat všechny události vašeho života, rozvinu je jednu za druhou. K velkému zděšení své duše si uvědomíte, kolik nevinné krve obětavých duší prolily vaše hříchy.

Pak dám vaší duši poznat a vidět, jak jste nikdy nebyli poslušni Mého Zákona, jako svitek otevřu Archu Úmluvy a uvědomíte si svou bezuzdnost.

2) Pokud budete ještě živí a budete stát na nohou, oči vaší duše spatří oslnivé Světlo, jako třpyt mnoha drahokamů, jako jiskry křišťálově čistých diamantů. Světlo tak čisté a tak jasné, že i když budou všude kolem stát v Tichosti myriády andělů, vůbec je nebudete vidět, protože Světlo je zakryje jako stříbřitě zlatý prach. Vaše duše bude vnímat jen jejich postavu, ne jejich tvář. Pak, uprostřed tohoto zářivého Světla, vaše duše uvidí to, co oni kdysi ve zlomku vteřiny viděli, okamžik vašeho stvoření ...

Uvidí:
Toho, kdo vás nejdříve držel v Rukou,
Oči, které vás první viděly.


Budou vidět:
Ruce Toho, který vás utvářel
a který vám žehnal ...


Uvidí:
Nejněžnějšího Otce, vašeho Stvořitele,
oděného majestátní nádherou.
Prvního a Posledního.
Toho, který je, který byl
a který přijde,
Všemohoucího,

Alfu a Omegu:
Vládce.

 

Vaše oči, mžourající po probuzení, budou ochromeny Mýma Očima, které budou jako dva Ohnivé Plameny 7 Vaše srdce se pak bude dívat zpět na své hříchy a zmocní se ho lítost. S velkým zármutkem a bolestí budete trpět svou bezuzdností, když si uvědomíte, jak jste stále znesvěcovali Mé Svaté Jméno a jak jste odmítali Mne, svého Otce ... V panické hrůze se budete třást, když uvidíte sami sebe jako mrtvolu v rozkladu, kterou rozežírají červi a supi.

3) A pokud ještě budete stát na nohou, ukážu vám, čím se živila vaše duše, Můj Chrám a Můj Příbytek, po všechna léta vašeho života. Ke svému zděšení uvidíte, že místo Mé Věčné Oběti jste horovali pro Zmiji a že v nejhlubším nitru své duše jste nastolili Zničující Ohavnost, o které mluvil prorok Daniel:

 

Rouhání, které zpřetrhalo všechny vaše nebeské vazby se Mnou a vytvořilo propast mezi vámi a Mnou, vaším Bohem.

Až přijde ten Den, spadnou vám šupiny z očí, abyste viděli, jak jste nazí a jaká poušť je ve vašem nitru. Ubohý tvore, tvá vzpoura a tvé popírání Nejsvětější Trojice z tebe udělalo odpadlíka a pronásledovatele Mého Slova.


Tvé nářky a bědování budeš pak slyšet jen ty sám. Říkám ti: budeš naříkat a budeš plakat, ale budou ti naslouchat jen tvé vlastní uši.

Mohu soudit jen tak, jak Mi bylo uloženo, a Můj soud bude spravedlivý. Jako to bylo v době Noemově, tak tomu bude, až otevřu Nebesa a ukážu vám Archu Úmluvy: "Jako tehdy před Potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do archy, a nic netušili, až přišla Potopa a všechno smetla".
8 Tak tomu bude i v onen den a říkám vám, kdyby tato doba nebyla ukrácena zásluhou vaší Svaté Matky, svatých mučedníků a množstvím krve prolité na zemi, od Svatého Ábela až po krev všech Mých proroků, ani jeden z vás by nepřežil!

--------------------------------------

ibeata_ana_maria_taigi

bl.Anna Mária Taigi
 
 
 
Anna Mária Taigiová (1836)
 
„Veľká očista príde na svet, ale predchádzať ju bude „osvietenie svedomia,“ kedy každý človek uvidí seba, ako ho vidí Boh.“