Ronna Herman (Falošná vizionárka)

28.08.2012 00:58

Poselství Archanděla Michaela přijala Ronna Herman, duben 2012

https://www.novoucestou.cz/?p=21811

 

"Milovaní mistři, je čas si uvědomit a přijmout vládu nad svou samotnou PODSTATOU, nad svou skutečnou identitou. Nejste jenom mužskou či ženskou lidskou Bytostí, sídlící na planetě Zemi. Nejste jenom Duší v lidském těle, jejíž Vyšší Já je rozeseto po celém tomto vesmíru. Jste z královského rodu, přátelé, máte velice slavné předky. Jste Hvězdnými Semínky, ukazujete cestu. Pocházíte z nejzazších koutů Omniverza a byli jste sem vysláni s výjimečným posláním, které nyní rychle vrcholí. Víte, kdo jste, neboť jsme o tom s vámi mnohokrát v minulosti hovořili.

 

KONTROVERZIA POSOLSTVA

V posolstve sa píše, že údajný „archanjel“ sa už mnohokrát zjavil a hovoril tak ako aj v tomto posolstve, kvôli čomu by sme mu mali rozumieť.

Svätý Michal Archanjel – knieža anjelov – sa skutočne už viac-krát zjavil počas celej histórii ľudstva, avšak nikdy sa nezmienil o tom, že by existovalo akési: „Vyššie Ja“.

Pojem: „Vyššie Ja“ je známy pojem v sektách, ktoré sú odklonené z Východných náboženstiev, najmä z hinduizmu a často sa používa v hnutí New Age, ktoré je typické tým, že z každého náboženstva si niečo osvojuje, čo sa jej hodí.

Niekedy sa aj kresťania domnievajú, že pojem: „Vyššie Ja“ je odvodené od biblického slova: „Ja Som...“ Ako vieme, tak Slovo: „Ja Som...“ sa vzťahuje na samotného Boha Stvoriteľa, ktorý ked sa zjavil Mojžišovi, tak mu povedal: „Ja Som, ktorý som!“

Na prvý dojem sa zdá, že pojem: „Vyššie Ja“ je len upravené-pozmenené alebo doplené a to podobne ako ked sa v Biblii Boh pomenúva rôznymi menami (názvami). Napr. Jahve, Pán-pánov, Kráľ-kráľov, , Ja Som, ktorý som..., Emmanuel-Boh s nami, Jesua-Ježiš, Duch Pána, Otec nebeský ...

 

Aký je potom podstatný rozdiel medzi terminologiou kresťanov a hnutia New Age ?

 

Rozdiel je nie len v terminologii (pojmoch), ale aj v tom, čo predstavujú jednotlivé pojmy

Najvýstižnejšie je to, že Boh, ktorý sa rôzne pomenúva v Biblii je stále Ten istý Boh a jedine v Osobe Ježiša Krista (z Nazaretu) sa môže nazývať Bohom - čo s týka ľudskej Osoby, pretože len jediný človek bol a je Bohom – Ježiš Kristus.

Kdežto v pomyslení New Age sa pod pojmom „Vyššie Ja“ nerozumie LEN pravá a ľudsko-božská Osoba Ježiša Krista, ale často-krát tento pojem stotožňujú s rôznymi osobami - najmä tých, ktorí sa predstavujú ako známi „Majstri-učitelia-Guru...“ a napokon to vzťahujú aj na každého človeka, čo znamená zbožňovanie ľudí.

Toto zbožňovanie ľudí je hriechom proti 1.Božiemu porikázaniu: „Ja Som Pán, tvoj Boh a nebudeš mať iných bohov, okrem mňa.“ Naproti tomu vieme, že už v raji Eve diabol pokúšal, aby túžila byť ako Boh. A to je to, o čo sa snaží aj v sučasnosti prostredníctvom falošných zjavení a vizionárov.

Tu nejde len o ľudskú manipuláciu – vizionármi, ale aj diabolskú, lebo sa tu jedná o posolstvá od anjela (padlého) a anpokon stále platí, že my nebojujeme s telom a krvou, ale s duchmi v nebeských sférach. A tak, ten ktorý sa zjavil Ronne Herman(ovej) ako „archanjel Michal“ je ten istý podvodník a zvodca – satan (starý had z raja), ktorý len predstiera svoju identitu a sofistikovane ju stotožňuje so skutočným Archanjelom Michalom. Lebo vie, že tí, čo veria a uznávajú Archanjela Michala za dobrého anjela, tak skôr uveria jeho (diablovmu) posolstvu.

 

Napr. aby verili, že Boh je Matka a Matka je Bohom.

 

V posolstve sa dalej píše:

„Dosud se objevovaly nejasnosti ohledně rozdílu mezi SVĚTOVOU PYRAMIDOU a PYRAMIDOU SLUŽEBNÍKŮ SVĚTA.

Světová Pyramida je dostupná všem Duším na Zemi. Jakýkoli člověk, který cítí k ostatním nezištnou, nepodmíněnou lásku, má ve Světové Pyramidě svou trvalou Éterickou Repliku. Světová Pyramida byla vytvořena pro lidstvo jako celek, aby kdokoli, kdo do ní chce vstoupit a promlouvat s naším Otcem/Matkou Bohem, vznešenými Bytostmi Světla a andělskými zástupy, tak mohl učinit.“

Zo zjavení opísaných v Biblii, ale aj mimo nej jako aj z učenia Církvi – vieme, že Matkou Božieho Syna Ježiša Krista jako aj všetkých národov je Panna Mária jako člověk, ale nie jako Boh. Na rozdiel od Ježiša, ktorý je božsko-ľudskou bytovou, je Panna Mária len čudskou bytovou. Aj kde bez hriechu, predsa nie je Bohom.

Nech si nikto nemyslí, že posolstvo sa vzťahuje len na Boha, ktorého chcú predstavit ako Otca a Matku všetkých ľudí, pretože u týchto vizionárov je známe, že zbožňujú ľudí, nakoľko to dávajú najavo svojin posolstvami.

 

SVETOVÁ PYRAMÍDA a PYRAMÍDA SLUŽOBNÍKOV SVĚTA

 

Čo myslíte?

O akej pyramíde to (padlý) anjel hovorí?

Azda o nejakej egyptskej pyramíde alebo o tzv. pyramídach znázorňujúce trojuholník ako symbol Boha, či z dokonaľovania sa vo "Vyššie Ja"?

 

Tomu môže uveriť len neznalý v Písmach a falošných ideológiach, pretože posolstvo padlého anjela chce pripraviť ľudí na zasvätenie sa do vyšších stupňoch prívržencov slobodomurárskych miestach.

Hnutie New Age, synkretizmus, mnohobožstvo ... sú nižšími stupňami v tejto pyramíde a medzi najvyššími zasvätenými sú tzv. „Ilumináti“, ktorí sú najbližšie k Luciferovi.

Jednotlivé vyobrazenie môžeme vidieť na obrázku, ktoré vo všeobecnosti sa znázorňuje aj na 1 doláre USD.

Milovaní, neverte každému duchu, ale skumajte proroctvá a čo je dobré, toho sa držte.

Falošných prorokov sa stráňte a budďte vďační za Božích prorokov. Ak budete zjednotení s nimi, potom vás neoklamú falošní vizionári a ani žiaden duch, ktorý nepochádza od Boha.

Nech Pokoj a milosť nášho Pána Ježiša Krista vo vás ostáva, aby ste slúžili jedinému Bohu (Otcovi-Synovi a Duchu Svätému)

         Nech nás žehná Pán a nech nás chráni i daruje svoj Pokoj. Amen.