Posolstvo Jezisa Krista prostr. Vassula Ryden k 11.9.2001

24.07.2011 01:44

 

Vassulin komentář k následujícímu poselství, které přijala, 10 let, přesně na den, před datem šokující události, jež se stala 11. září 2001 v New Yorku.

V lednu 2002 napsala Vassula další dopis, týkající se této události.


 

ZEMĚ SE ZACHVĚJE V ZÁKLADECH

11.září 1991

Pane, vzhlížím k nebi a hledám nebeské věci. Hledám Tvou Svatou Tvář, abych pocítila Mír a mohla se radovat. Hledám Tvou Svatou Tvář, abych mohla rozjímat.

A Já zase se dívám dolů na dnešní svět, hledám jeden národ za druhým, zkoumám jednu duši po druhé, hledám trochu tepla, trochu štědrosti a trochu lásky, ale jen velice málo se jich těší Mé přízni. Velmi málo se jich snaží žít svatě a dny letí a hodiny už jsou spočítané do chvíle velkého trestu . Má města 1 se stala městy nevěstek - bez lítosti! Stala se pevnostmi démona! Všechno zevnitř prohnilé, vyžrané červy! Útočiště zmijí a štírů! Jak bych mohl nevrhnout na tyto odpadlíky Svůj Očistný Oheň?

Ježíš najednou změnil tón a po odmlce několika vteřin velice vážně, až mě obešla hrůza, řekl:

Země se bude třást a chvět a každé zlo zabudované do Věží 2 se zřítí do hromady sutin a bude pohřbeno v prachu vin! Nahoře se budou chvět Nebesa a základy země se budou viklat! Modlete se, aby na vás Otcova Ruka neudeřila v zimě. Ostrovy, moře a kontinenty nečekaně navštívím hromem a Svým Ohněm. Naslouchejte pozorně Mým posledním slovům varování, naslouchejte teď, dokud je ještě čas. Čtěte Naše Poselství 3 a přestaňte být ironičtí nebo hluší, když mluví Nebe. Ztište svůj hlas a budete slyšet Náš. Rozmyslete si dvakrát, než začnete soudit; rozmyslete si víc než dvakrát, než odsoudíte Díla Svatého Ducha. Neušetřím nikoho, kdo se posmívá Svatému Duchu, kdo se Mu přímo rouhá. Spravedlnost je pošle dolů, do podsvětí .

Všichni pozvedněte svou tvář a hledejte Nebe, Mou Svatou Tvář k rozjímání. Zvedněte své oči k Nebi a nezahynete. Litujte! A proste Otce o slitování. Brzy, teď už velice brzy, se otevře nebe a uvidíte Soudce.

 


1 města tady Bůh užívá místo 'duše'
2 jako do Věže v Babylonu
3 Ježíše a Marie, těchto Dvou SvědkůPo událostech, jež se staly 11. září 2001 v New Yorku, poskytla Vassula následující komentář:

Chtěla bych, aby lidé byli při interpretaci tohoto poselství obezřetní. Výklad poseství je obtížný, není-li na něj nazíráno ve světle Svatého Ducha. Toto apokalyptické poselství by mělo být vykládáno následujícím způsobem:
Naše generace se stala chladnou ve své lásce k Bohu, a dnešní svět žije ve velkém odpadlictví.Bůh nás varuje tím, že nám dává znamení; např. sochy plačící krvavé slzy, plačící ikony se slzami krve nebo oleje. Poselství Opravdového Života v Bohu byla také znamením, stejně jako některá další zjevení, jež k nám přicházela jako varování, a měla nás všechny znovu přitáhnout k modlitbě. Mnohá z těchto znamení byla odmítána, bylo jimi opovrhováno a byla perzekuována. Připomíná nám to Písmo Svaté [ Zj 11], s ohledem na Dva Svědky, jimiž jsou Maria a Ježíš, s apoštolskou misí Eliáše (reprezentující proroctví) a Mojžíše (připomínka zákona), tak, jak to bylo popsáno v poselství z 24. prosince 1991. Pro úplné porozumění je třeba, přečíst si toto poselství celé. Apostaze - odpadlictví, znamená odmítnutí božské Pravdy, jež nás přivedlo k životu bez Boha. Odpadlictví vyvolává zlo na zemi. Naše Paní nám dala 15. května 1990 toto poselství.

V poselstvích Opravdového Života v Bohu nám Bůh dává dostatek příležitostí konat pokání a žít svatě. Přesto však svět zůstává k naléhavému Božímu volání hluchý, a naopak se každému volání, jež přichází shůry, jen vysmívá. Volání, jež nás varuje, že pokud nezměníme svá srdce a nebudeme činit pokání, naše hříchy nám přinesou smrt. Kristus nás vyzývá k četbě Bible [2Te 2], abychom pochopili, že vskutku žijeme na konci časů, a že Pavel řekl, jak lze rozpoznat tato dvě znamení - velké odpadlictví a ducha vzpoury. Tento duch vzpoury si hraje na Boha, opičí se po Bohu a sebe nad Boha vyvyšuje. Dnešní svět věří ve svou vlastní seberealizaci. To jsou ti, kdo na Něj pokřikují: my tě nepotřebujeme!

Bůh nechce trestat a nerad vidí, když jeho lidé trpí, ale jsme to my sami, kdo se ničíme a sami sobě působíme veškeré zlo. To je důvodem, proč nás v mnoha poselstvích, ne jenom v poselství z 11.září 1991, Kristus varuje před Satanem, připravujícím velký holokaust, aby nás zničil.

Ti lidé, kteří zahynuli, ať dobří či špatní, jsou obětmi našich hříchů a naší hluchoty k volání, jímž nás Bůh varuje, aby nás ušetřil utrpení a smrti. My, díky našim vlastním hříchům, jsme zbytečně obětovali nevinné lidi a způsobili velké utrpení. Musíme se modlit, za všechny rodiny, jež ztratili své milované, aby jim dal Bůh sílu a ducha odpuštění.

Vassula

(viz také dopis napsaný Vassulou v lednu 2002)

 

 

 

 

Sent: Thursday, January 10, 2002 5:30 PM

Subject: Message from Vassula

 


Řím, 10. ledna 2002

"Probuď se ze spánku,
vstaň z mrtvých,
a zazáří ti Kristus."   /Ef 5,14/


Drazí přátelé TLIG,

Ať je požehnání našeho Pána Ježíše Krista a našeho Otce
v nebesích s každou rodinou. Chci poděkovat každému z vás
za všechno úsilí při šíření poselství našeho Pána, ale také vám
chci poděkovat za vaše modlitby a Mše svaté obětované za mě
a za členy mé rodiny, kteří jsou nemocní.

Chci se dále znovu dotknout proroctví, které bylo sděleno naším
Pánem 11. září 1991, deset let před oním hrozným dnem v New
Yorku a událostmi, které následovaly. Ale než k tomu přistoupím,
chci říci několik slov. Ti, kteří mě znají, si museli všimnout, že během
těch 16 let, ve kterých dostávám toto prorocké zjevení od našeho
Pána, ve všech mých svědectvích, a bylo jich mnoho, více než 700,
jsem nikdy nepředkládala apokalyptické otázky ani jsem nehovořila
jazykem zhouby a temnoty ani jsem nezvedla své ruce k prorokování,
že bude konec světa /z čehož mě mnozí falešně obviňovali/, ale moje
rozpravy byly o sladkosti a něžnosti našeho Pána. O nesmírné lásce,
kterou k nám má, a o tom, jak změnit naše životy v neustálou modlitbu.
Moje volání mělo oslovit každého tím způsobem, jak Pán chtěl, abych
vás oslovila: připomínáním vám všem, že jsme syny a dcerami Nejvyššího,
a proto královského původu, neboť náš Otec je Král králů, on je Majestát
a Jasnost a my jsme dědici jeho Království, a slyšte mě, nikdo, nikdo by
to neměl odejmout z vaší mysli. Jsme Bohu velmi drazí. Také jsem říkala,
že bychom měli změnit své životy a žít v jednotě, ne rozděleni. Také
jsem oslovila různé Církve po celém světě, aby se usmířily a sjednotily,
a zároveň jim připomínala, že my všichni žijeme, dokonce i nejvyšší
hodnostáři, v hříchu. Proč? Protože naše rozdělení je hřích a Písmo
říká, že: „Každý, kdo ví, co je správné, a nečiní to, se dopouští hříchu.„
/Jm 4,17/ Takže každý ví, že rozdělení je proti Boží vůli, a přesto až
dodnes zůstáváme rozděleni. Písmo nemůže být odmítáno.

Když Kristus řekl Otci, „ať jsou všichni jedno v nás, jako jsi ty ve
mně a já v tobě, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal„ /J 17,21/,
tuto Kristovu úpěnlivou prosbu k nám, abychom se takto sjednotili,
bylo to jasně v souladu s tím, že celé stvoření bude /musí být/
pohnuto k duchovní jednotě, a ne k jednotě na papíře nebo podepsáním
smlouvy. Ale taková duchovní jednota, která ovlivní celý svět, nemůže
být učiněna bez Božího svatého Ducha, jenž uděluje jeho moc lidstvu.
Duch svatý tedy musí povolat nové apoštoly, aby šli a evangelizovali
svět a přitáhli celý svět k víře v Krista. Proto, vzhledem k našemu
stávajícímu rozdělení a k současnému stavu světa, chci říct, že v tomto
ohledu Církev ukazuje svou slabost. Stále, přes naši slabost a ubohost
Duch svatý, který zná naše chyby, nikdy nepřestal vylévat svou milost
na lidstvo a zahrnuje nás svými dary. Je venku a působí velký hluk, aby
nakonec i hluší, kteří se zabarikádovali uvnitř, ho slyšeli a konečně
otevřeli dveře svých srdcí, a ti, kteří byli mrtví, tak přišli k životu. Tím,
že přestanou být, jednou budou mít více života. I když toto rozdělení
nepřišlo přímo od nás, ale od našich předků, přesto jsme vinni, protože
je udržujeme při životě tak dlouho, dokud zůstáváme rozděleni. Církev
se musí upevnit a jediná naděje pro upevnění Církve je jednota. Jedinou
nadějí na změnu světa je jeho evangelizace, kéž by mi proto Církev
radši podala ruku, než aby mě pronásledovala, abych zastavila
vanutí Ducha svatého!

Svět, jak dnes vidíte, je v naprostém chaosu. Chaos nastává z velkého
odpadlictví. Odpadlý svět, jak tomu je, nemá žádné místo pro Boha,
neboť je zaměstnán seberealizací. Dnešní svět odmítá oslavovat Boha
a žijeme v době, kdy každé dobro je přeměněno ve zlo. Pro naše
rozdělení jsou křesťané buďto ustavičně odkřesťanšťováni, nebo
neustále upadají v omyl. Tato generace nežije v lásce Boží. Jak nám
jednou řekla naše Paní, svět žije v egoismu, sobectví, chamtivosti,
nenávisti, neřesti a hříchu a k dovršení odmítá Boží dobrotu. Nadto
jak můžeme očekávat, že bude Církev důvěryhodná před očima
ostatního světa, když káže mír, lásku, jednotu, bratrství a smíření
zemím, které vraždí své lidi, když my, v té samé chvíli, v našem
vlastním středu, vraždíme Tělo Kristovo tím, že po sobě střílíme
otrávenými šípy? My, Královský dům Kristův, jsme vyměnili naši
slávu za hanbu. Bůh volá nás všechny a zve nás k jednotě, "aby
tak svět uvěřil."/Jn 17,21/ A tak jen když bude Církev uzdravena
tím, že se sjednotí, a znovu získá svou sílu, jen tehdy bude schopna
usmířit svět s Bohem. Právě tehdy, kdyby byla upevněna, bude
schopna přemoci všechny temné síly a zla, které zatemnily náš
svět, a vláda zlého bude přemožena.

Když mluvím o tom, jak svět upadl do odpadlictví, samozřejmě
tím nemíním každého, ale většinu, velkou většinu lidí. V těchto
posledních dnech jsme si všichni všimli, jak svět trpí více než
dříve. Pozorujeme, jak mnoho zemí je ve válce nebo na pokraji
války. Po celém světě se vyskytuje mnoho ničení a také nemocí.
Všude stoupá nezaměstnanost. Před těžkými sněhovými bouřemi
nastaly povodně, které si vyžádaly mnoho životů. Stáda krav a ovcí
jsou porážena po tisících a to ruinuje farmáře a způsobuje nedostatek
masa, a dokonce se kvůli tomu lidé bojí jíst hovězí maso. Požáry
/jako ten v Austrálii/ a sesuvy bahna pohřbívající tak mnoho lidí
v Brazílii. Všude krutá zima, v níž umrzly stovky lidí v Rusku
a Polsku atd.

Nyní byste mohli namítnout, že tyto věci se tu a tam vždy stávaly
v dějinách. Můžete to říci po posledním září, že rok před ním a ještě
jeden rok před ním jsme byli ve stejné situaci, nebo se naše situace
zhoršila?

Ještě jednou se podívejme na proroctví z 11. září 1991. Mimochodem,
kdybych měla čas, sepsala bych malou brožuru, ve které bych uvedla
všechna proroctví z poselství TLIG, která se vyplnila. Je jich spousta.
Dokonce maličkosti, které ne mnozí, jsem si jista, pochopili. Například
historické události v Rusku do dneška. Církev v Rumunsku. Druhé letnice,
volání Dvou Svědků, kteří jsou podle Písma božského původu a kteří
představují Ježíše a Pannu Marii, /úplné vysvětlení bylo uvedeno
24. prosince1990, atd./

Dodnes dostávám poselství od našeho Pána, který stále čeká na to,
že se mu každé srdce otevře. Podle toho, co říká, není velká odezva
od věřících, aby se opravdu rozhodli pro Boha a polepšili své životy.
Hodně se jich vrátilo zpět ke svým „zvratkům„ a to nám znovu připomíná
podobenství o semenu. Jiné podobenství, které nám Pán připomíná, je
to o otci a dvou synech, které požádal, aby šli pracovat na vinici. Další
podobenství, které nám připomněl, je o talentech. Ve svém milosrdenství
na nás Bůh vylévá svou posvěcující milost, aby nás oživil a obnovil svůj
Dům. Ne všichni již zcela odpověděli našemu Pánu. Mnozí jsou dosud
vlažní, nebo ještě hůře stále lhostejní k jeho volání. My všichni víme,
jak nekonečně bohatý je náš Pán ve své milosti. Mnozí z vás byli mrtví
/také já/ kvůli hříchům a lhostejnosti k Bohu, když jsme všichni sledovali
cesty tohoto světa a byli snadnou kořistí pro Satana, stali se dokonce jeho
hračkou, protože on ovládal naše životy. Ale náš Pán nás miloval /když ke
mně poprvé promluvil anděl o Bohu, řekl mi, že Bůh je blízko tebe a miluje tě/,
Bůh nás tolik miloval, že nestál a nedíval se, jak jdeme do ohně, on, dalo by
se říct, se sklonil na naši úroveň, aby se k nám přiblížil tím, že projevoval
své nekonečné milosrdenství, a ačkoliv jsme byli mrtví pro naše hříchy,
přivedl nás k životu. Ano, bylo to skrze milost, že jsem byla zachráněna
a stejně tak mnozí z vás. Nezasloužili jsme si to, neboť naše zásluhy
nebyly žádné.

Následující slova dále jsou: „jen málokteří se starají, aby žili svatý život,
a dny letí a hodiny jsou nyní sčítány před velkou odplatou. Moje města
/duše/ se stala heroldy – nemilosrdnými! Stala se citadelou pro démony!
Vše uvnitř zkažené, sežráno červy! Skrýš pro zmiji a škorpióna! „Jak mohu
nechrlit na tyto odpadlíky Svůj očišťující oheň?„ Náš Pán, zklamaný námi,
neboť vidí, že přes jeho milosrdné volání jen málokteří chtějí poslouchat,
protože jejich nevíra překryla to lepší z nich. Ostatní nejen že odmítají věřit,
ale berou jako své poslání a povinnost bojovat proti každému kroku našeho
Pána v tomto poselství, a proto dusí oheň milosti svatého Ducha, který
může ozářit naše nitro a odvrátit katastrofické události, které se mají stát.

Potom říká: „Země se bude chvět a třást a každé zlo postavené do Věží
se zhroutí v hromadu sutin a bude pohřbeno v prachu hříchu! Tuto část
jsem vám již vysvětlila na této webové stránce. Týká se mrakodrapů
dvojčat v New Yorku, že dokonce před tímto proroctvím, asi tři roky před
ním, když jsem jednoho dne sledovala dokumentární pořad o Manhattanu
/New York/ v televizi a přes moře ukázali město, viděla jsem, co se stalo
11. září 2001. Viděla jsem kouř a apokalyptickou scénu a přistihla jsem se,
jak říkám: „a to všechno už nebude…„ Na toto poslední ústní proroctví
mám dva svědky.

Potom přijde úpěnlivá prosba od Krista, ve které nás žádá: „modlete se,
aby Otcova Ruka nedopadla v zimě„. Myslím, že jsme se nemodlili dost,
protože Ruka Boží dopadla skutečně právě před příchodem zimy! V jednom
z nejchladnějších roků z mnoha… ve kterém, jak jsem řekla, tolik lidí
zemřelo mrazem v Rusku, Polsku a v Turecku a Řecku je to velmi kruté.
Proroctví dále mluví o „plamenech a hřmění.„ „S hromy a plameny nečekaně
navštívím ostrovy, moře a kontinenty.„ Podívejte se, jak je Austrálie zkoušena
ohněm. Ale to není všechno, oheň znamená také válku.

Proto co následuje, je připomínkou všem těm, kteří bez bázně potlačují
milosrdné volání Boha, dokonce je nazývají zlem a tím na něj házejí bláto,
rouhají se Duchu svatému, a páchají tak neodpustitelný hřích. Toto je to,
co říká: „Čti naše poselství a přestaň pohrdat a být hluchý, když hovoří
nebe. Ztište své hlasy a budete slyšet naše. Dvakrát myslete, než
začnete soudit. Uvažujte více než dvakrát, než zavrhnete díla Ducha
svatého. Neušetřím nikoho, kdo se vysmívá Duchu svatému, otevřeně
se mu rouhá.„ Potom nám připomíná, co čeká na ty, kteří se rouhají:
„Spravedlnost je pošle dolů do podsvětí.„

Pokud se některých myslí a srdcí není možné snadno dotknout, je to
snad proto, že se staly příliš technickými a naneštěstí příliš rozumářskými.
V tomto technickém prostředí Kristovo milosrdenství je zmařeno stejně
jako prostota duchovního života v Bohu. Ale pravým důvodem je, že tito
lidé nikdy neměli představu Boha, zatímco jsou zde na zemi, a proto se
s Bohem nikdy „nesetkali„ a nikdy s ním důvěrně nehovořili. Jinými Slovy,
oni neznají Boha. Neznat Boha je hřích. Ach, a tak mnozí jsou v tomto
hříchu! Tedy opět, kdyby nám bylo dovoleno, nebo radši kdyby Duch svatý
směl vanout v každém z těch zavřených srdcí dechem zmrtvýchvstání,
v tomto zmrtvýchvstání vstanou a uvědomí si, že pro evangelizaci je nezbytné
usmířit svět, který je příliš odvrácen od Boha. Evangelizace odkřesťanštěné
společnosti je také prostředkem k tomu, aby se lidé všech ras a vyznání
směli vrátit k Bohu a začali hledat Boží tvář. Každý tvor na zemi by mohl
přinášet prospěch, a když se tak vzdá Bohu, Duch svatý učiní ostatní
a odstraní všechny překážky, které jim zabraňují v úplné božské jednotě
lásky s Trojičným Bohem. Takže člověk by měl být velmi opatrný, aby
neubližoval Mystickému Tělu Kristovu, když se domnívá, že činí dobro
tím, že hasí oheň Ducha a potlačuje rozmanitost darů, které rozděluje
pro blaho Církve, ale měl by dovolit, aby jeho plamen očistil a obnovil
tento zkažený svět v nové nebe a novou zemi, v nový, zářící Jeruzalém.
Co říkám nyní, zní velmi apokalypticky, ale přece my žijeme v apokalyptické
době, a jestliže to někdo popírá, tak mi také povězte, jakou kuklu jste si
to nasadili, že se na tom rovněž podílíte…

Pán končí své poselství tím, že nás ještě jednou žádá o pokání! A žádá
Otce, aby se slitoval. Dále říká, že ho brzy uvidíme jako Soudce. Když
Bůh odvrací svou svatou tvář, člověk to cítí, ale když se na nás dívá, je to
jako paprsky slunce, které na nás svítí a dávají nám radost a teplo. Takto
někdy cítím, že od 11. září svět udělal něco, co způsobilo, že Bůh od
něho odvrátil svou tvář. To neznamená, že jeho láska se zmenšila,
ale zdá se, že sklízíme to, co jsme zaseli.

Ale slyšte mě, triumf Dvou srdcí musí přijít a já vím, věřte mi,
je už za rohem. Bůh zvítězí, on musí!

Ano! Cožpak neřekl, že Jaro přijde na tuto zem? A že přijde jednota
tak rychle a neočekávaně jako padl komunismus? TLIG poselství
je poselství naděje. Ano, skutečně nás Bůh varoval, že na sebe
přivedeme všechny druhy pohrom, válek atd., pokud nebudeme
činit pokání. Svět nechce dělat pravé pokání. Stále nám slibuje
Ducha svatého jako nikdy předtím v dějinách. Musíme pozorovat
a modlit se. Musíme růst v lásce jeden k druhému, musíme být
dobří, musíme být dobří, musíme být dobří a štědří a také sloužit
a pomáhat utlačovaným, především však musíme žít Bibli a oživit
psané a k tomu hodně přispívá jeho TLIG poselství.

Modlete se za hříšníka, kterým jsem,

Vassula
________________________________________________
An ARCHIVE of past mailings is available at:
https://www.tlig.org/forum/forum.html
To remove yourself from this TLIG mailing list, simply reply to
this note, placing the word REMOVE in the Subject/Title line.