OKULTNÉ SYMBOLY – ako si ich prisvojili mnohí herci, speváci…

22.05.2012 00:15

Biblické proroctví hovoří, že v dobách před druhým příchodem Ježíše Krista se lidé budou potýkat s „bludnými duchy a démonickými naukami„. Tato realita se bude stupňovat a my jsme toho svědky.

Každý den jsme oslovováni médii všeho druhu. Informace, které dostáváme, mají často význam daný právě symboly. Není důležité, zda tomu věříme, důležité je, kdo a proč nás těmito symboly zahlcuje.

Význam slova okultismus (slovník cizích slov)
Soubor tzv. tajných věd a nauk založených na víře v existenci nadpřirozených, tajemných, zásvětných, dosavadními vědeckými prostředky nedostupných sil, s nimiž lze určitým způsobem navázat styky. Patří tam kabala, astrologie, magie, spiritizmus, jasnovidectví, theosofie aj.

Okultismus z pohledu Bible
Z biblického pohledu je zřejmé, že veškeré okultní směry (mj. kabala, astrologie, magie, spiritizmus, jasnovidectví, theosofie…) jsou na straně satana a ne Boha.

Deuteronomium 18:10 – 12
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

Bůh nás vybízí, abychom nežili v nevědomosti a také odhalovali skutky tmy.

Efezským 5:10 – 17
Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.
Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.

Efeským 6:10 – 12
Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

 

Pentagram

neboli pěticípá hvězda, je považován za jeden z nejdůležitějších symbolů v okultismu a speciálně v čarodějnictví. Používá se v rituálech, které slouží k věštění, zaklínání a vyvolávání démonických duchů (padlých andělů).Špičky pentagramu reprezentují v čarodějnictví elementy voda, oheň, země, vzduch a špička, která směřuje nahoru reprezentuje ducha.

Většina čarodějů a čarodějnic věří, že původ jejich magických, nadpřirozených schopností pramení právě z těchto elementů.Je důležité si uvědomit, že každý symbol je viditelným znamením něčeho neviditelného. Tzn., že za každým symbolem se skrývá neviditelný význam. 

VIAC NA https://emanuelbohsnami.wordpress.com/2012/05/19/okultne-symboly-ako-si-ich-prisvojili-mnohi-herci-spevaci/