Falošné posolstvá: Thiara (Mexico)

21.05.2012 23:37

17. máj 1993 5:45

Dcéra, hovorí k tebe tvoj Jezis, Syn Márie, neposkvrnenej Panny, pocaty v jej najsvätejsom lone úcinkom Svätého Ducha, Syn vecného Otca.

Dcéra, idem ti dat teraz text, ktory, vo svojom vnútri, si nechcela písat, nie z neposlusnosti, ale z obavy pre jeho velkú dôlezitost. Teraz je to uz sedem mesiacov, co ti dávam svetlo ohladom tejto veci, ako to robím aj ohladom inych vecí. Ale teraz vidím, ze si pripravená celit túto zálezitost, ktorá je VÁZNA a MIMORIADNE DÔLEZITÁ. Vázna, lebo kazdy, kto nebude zachovávat to, co to poviem, zostane v omyle. A mimoriadnej dôlezitosti, lebo pomôze dosiahnut velkú cast tej zmeny, ktorú moja Cirkev potrebuje. Tá zmena má vela do cinenia s posolstvami, ktoré dávam po celom svete cez zjavenia, ktoré dávam svojim malym detom, ako aj cez mnohé zjavenia sa mojej Matky na zemi v tychto poslednych dnoch, ako aj ohladom poslusnosti môjmu námestníkovi, králujúcemu Svätému Otcovi, v tomto prípade môjmu srdecne milovanému synovi Jánovi Pavlovi II.

Povedal som ti, dcéra, ze v mojej Cirkvi je kríza, VÁZNA kríza viery, kríza, ktorá je dokonca väcsia medzi mojimi biskupmi a knazmi. Niet jedného, alebo takmer ziadneho, kto by veril vo Mna a moje posolstvá, ktoré sú dávané skrze moje malé deti. Cirkev je v kríze pre krízu viery medzi vodcami mojej Cirkvi, s vynimkou niektorych z nich, a samozrejme s vynimkou Svätého Otca. Môzte si byt istí, ze on vo Mna verí.

Vsetci veriaci mojej Cirkvi dlhujú NAJVYSSIU POSLUSNOST môjmu reprezentantovi, Svätému Otcovi, ked hovorí v zálezitostiach viery, dogiem a mravov a to bez toho, aby ste pripustili alebo prekrízili svojími vlastnymi osobnymi kritériami. Bohu sa páci POSLUSNOST, pretoze poslusnost je pokora. A moji veriaci sú povinní poslusnostou mojim biskupom, ak títo biskupi sú v spojení so Svätym Otcom, to znamená, ak pracujú a riadia mojich veriacich v súlade s nariadeniami dávanymi Svätym Otcom, králujúcim a pravym pápezom. (Ako som ti to uz vysvetlil, ked príde cas väcsieho zmätku, ked príde anti-pápez, pravy pápez bude ten, ktory je oddany a ktory vzyva moju Matku. Toto je tak, lebo ten kto je od Nepriatela, a vsetci, ktorí su od Nepriatela, hrozia sa a boja sa Jej.)

Dcéra, ak Sväty Otec, ktory predchádzal králujúceho a pravého pápeza (v tomto prípade Jána Pavla II.), zanechal vám dekrét a prítomne králujúci pápez ho neodvolal alebo nezmenil, znamená to, ze králujúci pápez odobruje a prijíma ako autentické to, co jeho predchodca prehlásil. Jestvujú veci, ktoré s casom môzu byt zmenené alebo odobrené novym najvyssím velknazom - co je iné meno pre pápeza - s vynimkou dogiem, ktoré raz boli prehlásené ako pravdivé, a nimi zostávajú, bez moznosti polemiky alebo zmien od nasledujúcich pápezov, lebo kazdy pravy pápez má pomoc Ducha Svätého v oblasti dogiem. Ohladom tejto veci nie sú a ani nemôzu byt rozdiely medzi pápezmi.

Pokracujme, dcéra: Ak králujúci pápez, mocou, ktorou je zaodiaty, neodmietne predchádzajúci dekrét urobeny pravym pápezom, ten dekrét, hoci bol promulgovany pred mnohymi rokmi, zostáva PLATNYM.

Prv, nez prídeme k hlavnej myslienke tohto posolstva, chcem pripomenút svojim detom, mojim veriacim krastanom, ze prichádzajú casy a uz ste v nich, ked, aby ste jednali správne v súlade s mojou náukou, budete sa musiet riadit svojim najlepsím úsudkom zalozenym na mojom Evanjeliu a budete musiet pocúvat vylucne pravého, králujúceho pápeza. V tych casoch mnohí biskupi a knazibudú, vlastne uz postrádajú vieru. Budú to strasné casy krízy a zmätku pre moju Cirkev! Ale medzi mojimi vernymi krestaskymi laikmi nebude nedostatok opravdivych vodcov, ktorí budú verny mojej náuke a plní viery vo mna.

Áno, dcéra, nie si povinná (a to aj teraz) ani nebudes povinná poslúchat, ked nejaky biskup alebo knaz ti nariadi nieco spôsobom, ktory je v protive s ucením najvyssieho velknaza, králujúceho pápeza. Môze sa stat prípad, ked biskup alebo knaz budú mat pravdu v mnohych veciach, súhlasne so Svätym Otcom, ale budú sa rozchádzat so Svätym Otcom v inom bode, kladúc svoje vlastné logické kritérium (pre svoju krízu viery) v opozícii s tym, co bolo prehlásené Svätym Otcom alebo jeho predchodcom, cize pápezom pred ním. V tomto osobitnom prípade si povinná poslusnostou bikupovi alebo knazovi vo vsetkom, co vidís, ze je v súlade so Svätym Otcom a s náukou Cirkvi, ale nie si povinná poslúchat v tom, co popiera alebo je v protive s tym, co bolo prehlásené pravym a momentálne králujúcim Svätym Otcom, alebo je proti tomu, co zijúci pápez prijíma ako platné od predchodcu. V tomto prípade NEMUSÍS POSLÚCHAT. A nebude to neposlusnost, lebo v tom osobitnom prípade ten biskup alebo knaz nie je v jednote alebo poslusnosti s pravym a králujúcim Svätym Otcom. Pamätaj, neomylnost spocíva iba vo Svätom Otcovi. Biskupi a knazi môzu urobit chyby ak nie sú v jednote s ním, ak uprednostnujú svoje osobné kritériá (vedení pychou).

Dám ti jeden príklad: Je mnoho knazov, ktorí dali "povolenie", ak je to to, co vlastne môzes nazyvat tazkym pomylením, alebo ktorí radia zenám pouzívat vsetky mozné antikoncepcné prostriedky, ktoré sú protiprirodzené. Táto pozícia je úplne proti uceniu Cirkvi a v protive s náukou, ktorú ucí pápez. V tom prípade nemás - zdôraznujem to, NEMÁS poslúchat takého knaza, ktory dáva takéto "povolenie". NIE, lebo je to v protirecení s tym, co ucí a podporuje Sväty Otec. Avsak, ten isty knaz ta môze viest v mnohych inyc oblastiach, a ak jeho rada je v súlade s ucením Cirkvi a specificky s ucením pápezov, vo vsetkych tychto inych oblastiach ho más poslúchat, ALE NIE V TYCH, KTORÉ SA LÍSIA OD UCENIA PÁPEZA… A to isté kritérium sa má zachovávat aj ohladom biskupov. Vo vsetkom ich treba poslúchat, POSLÚCHAT vo vsetkom, OKREM toho, co je iné ako ucenie pravého, králujúceho pápeza alebo jeho predchodcu (dokial iny králujúci pápez neodvolal, nestiahol nejaky dekrét, ktory bol ustanoveny ako zálezitost poslusnosti v case predchádzajúceho, pravého a králujúceho pápeza).

Nuz, dcéra, prejdem k HLAVNEJ MYSLIENKE TOHTO POSOLSTVA.

Môj predchodca (Vsimni si ako hovorím, ja, tvoj Jezis, ako keby ja som bol králujúcim pápezom, lebo ja som naozaj v osobe Jána Pavla II. To ja diktujem zákony skrze osobu velknaza, ktory ich prehlasuje.) Môj predchodca, pápez Pavol VI (sväty pápez, ktorého len málo, velmi málo ludí môze nálezite ocenit), osvieteny Duchom Svätym, predvídal nadchádzajúcu dobu, v ktorej budú mnohoraké prejavy z neba tym najmensím z mojich detí, tym slabym a nevedomym podla múdrosti tohto sveta, epochu v ktorej bude splnené proroctvo proroka Joela:

Potom vylejem svojho ducha na kazdé telo a budú prorokovat vasi synovia i vase dcéry; vasi starci budú mávat sny a vasi mládenci budú mat videnia. Aj na sluzobníkov a sluzobnice vylejem v tych dnoch svojho ducha. (Joel 3:1-2)

(A hoci vo svojom historickom kontexte toto proroctvo bolo dané ludu Izraela, Izrael znamená a predobrazuje môj veriaci lud, mojich vyvolenych, tych, ktory si ma zvolia ako svojho Boha, Pána a Mesiása, to znamená ktoréhokolvek verného krestanského syna alebo dcéru mojej Cirkvi.)

Takze pápez Pavol VI, vediac je v blízkej budúcnosti prichystané pre Cirkev, vydal dekrét v roku 1966 prostredníctvom ktorého dal:

ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ SLOBODU VERIT, HOVORIT A PÍSAT o ZJAVENIACH, VÍZIÁCH a LOKÚCIÁCH vsetkym svojim detom.*

* Thiara, tento dekrét nikdy neprisiel na verejnost pre jeho nepriatelov, ale dekrét bol napísany. Akokolvek, skrz to málo, co z toho vyslo navonok, skrze zrusenie "Indexu", to samo osebe dáva mojich detom slobodu ohladom vsetkého, o com tu hovorím, beztoho, aby Cirkev potrebovala zasahovat, okrem prípadu, kde ludia predstavujú ucenie ako oficiálne. V tomto písaní vysvetlujem to, co bolo ludom neznáme. Ci som ti nepovedal, ze demaskujem svojich nepriatelov, Nepriatela a vsetky práce Nepriatela? Ver, ze takto to bude. - Tvoj Jezis, ktory ta miluje.

Vsimni si, co bolo povedané: ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ SLOBODU. To znamená, ze moje deti, deti mojej Cirkvi, mojej pravej Cirkvi NEPOTREBUJÚ vôbec ziadne povolenie vyjavit cokolvek v tejto oblasti: NEPOTREBUJÚ POVOLENIE od ziadneho biskupa, od ziadneho knaza, lebo povolenie a súlad s cirkevnym právom bolo dané samotnym Svätym Otcom, a biskupi, ktorí sú v spolocenstve a zjednotení s pápezom majú povinnost respektovat túto skutocnost ako takú. A kedze dokument nebol anulovany terajsím králujúcim pápezom Jánom Pavlom II., to znamená, ze on to potvrdzuje a odobruje. Preto ktorykolvek biskup alebo knaz, ktory uplatnuje iné kritérium od tohto NEJEDNÁ v súlade s tym, co bolo nariadené Svätym Otcom.

Dcéra, aplikácia tohoto ZIVOTNE DÔLEZITÉHO kritéria bude mat najvyssiu, najväcsiu a najváznejsiu dôlezitost. Hovorím ZIVOTNE DÔLEZITÉHO, pretoze, lebo aplikácia tohto kritéria v tomto bode dá mojej Cirkvi zivot, akoby nová a ozivená miazga mala kolovat a bude kolovat v jej zilách. Áno, dcéra, bude to miazga, ktorá vytieká zo samotného neba, od samotného vásho Boha, ktory vo svojom milosrdenstve a láske sa zjavuje svojim slabym a malym detom, aby skrze nich Cirkev prijala bozskú miazgu, ktorú do nej vlieva Stvoritel, tá Cirkev, ktorú jeho Syn zanechal na zemi. A táto miazga bude kvasom a zivotnou energiou pre jeho novú a pravú Cirkev, ktorá povstane z popola ako jedna, svätá a ocistená.

Dcéra, kazdy biskup, knaz alebo laik, ktory bude pouzívat kritérium odlisné od toho, o ktorom hovorím ZOSTANE V OMYLE, lebo bude uzívat kritérium odlisné od toho, ktoré bolo ustanovené a odobrené ako také Svätym Otcom.

 

Ja, tvoj Jezis a Mesiás

Vecny Velknaz

Králujúci v kazdom jednom z velknazov, ktorí ma predstavujú.

Ja, tvoj Jezis.

**************

Kontroverzia

Citát:

"Takze pápez Pavol VI, vediac je v blízkej budúcnosti prichystané pre Cirkev, vydal dekrét v roku 1966 prostredníctvom ktorého dal:

ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ SLOBODU VERIT, HOVORIT A PÍSAT o ZJAVENIACH, VÍZIÁCH a LOKÚCIÁCH vsetkym svojim detom.*

* Thiara, tento dekrét nikdy neprisiel na verejnost pre jeho nepriatelov, ale dekrét bol napísany. Akokolvek, skrz to málo, co z toho vyslo navonok, skrze zrusenie "Indexu", to samo osebe dáva mojich detom slobodu ohladom vsetkého, o com tu hovorím, beztoho, aby Cirkev potrebovala zasahovat, okrem prípadu, kde ludia predstavujú ucenie ako oficiálne. V tomto písaní vysvetlujem to, co bolo ludom neznáme. Ci som ti nepovedal, ze demaskujem svojich nepriatelov, Nepriatela a vsetky práce Nepriatela? Ver, ze takto to bude. - Tvoj Jezis, ktory ta miluje.

Vsimni si, co bolo povedané: ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ SLOBODU. To znamená, ze moje deti, deti mojej Cirkvi, mojej pravej Cirkvi NEPOTREBUJÚ vôbec ziadne povolenie vyjavit cokolvek v tejto oblasti: NEPOTREBUJÚ POVOLENIE od ziadneho biskupa, od ziadneho knaza, lebo povolenie a súlad s cirkevnym právom bolo dané samotnym Svätym Otcom, a biskupi, ktorí sú v spolocenstve a zjednotení s pápezom majú povinnost respektovat túto skutocnost ako takú. A kedze dokument nebol anulovany terajsím králujúcim pápezom Jánom Pavlom II., to znamená, ze on to potvrdzuje a odobruje. Preto ktorykolvek biskup alebo knaz, ktory uplatnuje iné kritérium od tohto NEJEDNÁ v súlade s tym, co bolo nariadené Svätym Otcom."

 

 

Taktika - spôsob duchovného vedenia vizionárky Thiary spočíva najprv v uistení toho, čo sama verí a to v neomylnosť pápeža. Keď nadobudla istotu, že duch jej hovorí o tom, v čo verí - potom nasleduje s témou o schvaľovaní zjavení, pretože vie ako v tejto téme nemá isotu viery. Aj ked si je istá svojou verziou, predsa sa mýli a tak aj duch zneužíva túto situáciu na upevnenie jej falošnej predstavy. Upevňuje ju v predstave, že nepotrebuje schválenie na zjavenia, pretože aj ona sama má problém so schválením svojich zjavení (posolstiev). Falošní vizionári majú tendenciu vo svojich posolstvách presadzovať to, v čo veria a chcú, aby verili aj ostatní ľudia. Preto je otvorená na pôsobenie falošného ducha a ponecháva v myšlienkach hovoriť ducha práve to, čo chce počuť.  Nakoniec klame samu seba i tých, čo čítajú toto posolstvo, pretože cirkevné schválenie na zjavenia je potrebné, len v prípade žeby laici alebo klerici protirečili pravým zjaveniam - tak sa využíva právo uvedené zákonom Pavla VI.  

********************************

Písanie 90 - 29. október 1989

 

"Moja dcéra, pís toto. Nadiktujem ti nieco pre tvojich protestantskych bratov.

Milované Bozie deti a dedicia neba:

Prihováram sa k vám, chvejúc sa láskou k dietatu, ovecke, ktorá stratila cestu a ktorá prichádza naspät k stádu. Áno, deti, moje deti nazyvané protestanti, vsetkych nábozenstiev a denominácií, tí, ktorí v dobrej viere nasledovali svoje presvedcenia v krestanskych nábozenstvách, ktoré ma uznávajú ako svojho Spasitela, Pána a Mesiása, ktorí vo mne uznávajú Boho-Cloveka, pravého Boha a pravého Cloveka narodeného z Márie Panny, Panny ohlásenej prorokom Izaiásom, Panny pozehnanej medzi zenami, ktorá sa z Otcovej vôle stala Matkou bez intervencie muza. Stala sa Matkou skrze zásah a milosrdenstvo Bozie, skrze moc Ducha Stvoritela, Svätého Ducha. Áno, deti, ona je mojou Matkou aj vasou Matkou. A hoci je ignorovaná v tom, cím je, a nedávajú jej to, co si zasluhuje, ani len v zvázení jej královskej vznesenosti ako Matky Krála neba a zeme, táto Matka ignorovaná a zle vysvetlovaná vami uz taky dlhy cas, Ona je tou Matkou, ktorá sa za vás vzdy prihovára uz od prvej schizmy v mojej Cirkvi. Áno, moje deti, vasa Matka vás vzdy vidí ako údy odtrhnuté od Kristovho Tela, jeho mystického Tela, ku ktorému ste patrili pred odtrhnutím a ku ktorému ste povolaní teraz znovu patrit, ak prijmete svoj omyl v pokore. Aky omyl? Je vela omylov, ktoré sa propagovali po storocia v rozlicnych cirkvách rôznych denominácií, v stovkách a stovkách cirkví. Tisíce a tisíce omylov. Ale hlavnym omylom, ktory vás priviedol k oddeleniu od Tela je skutocnost, ze ste neprijali MOJU CIRKEV, ktorú som ja zalozil. Oddelili ste sa od nej, v ktorej JEDINEJ je dopozit pravdy, úplnej PRAVDY. "JA SOM VINIC, VY STE RATOLESTI." Ale vy ste nechápali, ze oddelením sa od mojej Cirkvi nemôzete mat zivot, ZIVOT v sebe, ak budete oddelení od PRAVÉHO A JEDINECNÉHO VINICA, ktory je schopny dat vecny zivot: od MOJEJ CIRKVI, o ktorej máte vediet, ze je JEDNA, JEDNA. Povedal som Otcovi: "OTCE, ABY VSETCI BOLI JEDNO, AKO TY A JA SME JEDNO". Nie rozlicné cirkvi a denominácie. JEDNA Cirkev, ktorej hlavou je PETER a jeho reprezentant, môj Zástupca, SVÄTY OTEC. Ten skutocny otec, ktorého teraz máte, JÁN PAVOL II., ktory caká na vás návrat s otvorenou nárucou. JEDNA CIRKEV. Iba JEDNA. Cirkev je SVÄTÁ, lebo JA, jej ZAKLADATEL, som sväty, Sväty Izraela, Sväty Svätych. Je SVÄTÁ, opakujem, lebo JA, jej Zakladatel som Sväty. VASE INÉ NÁBOZENSTVÁ NEBOLI MNOU ZALOZENÉ. Studujte to a uvidíte, ze som to nebol ja, ale ten zly, ktory zacal a vzbudil rozdelenie. AKO MÔZU BYT VASE NÁBOZENSTVÁ PRAVÉ, KED JA SOM ZALOZIL IBA JEDNU JEDINÚ CIRKEV? Ako môzu byt pravymi nábozenstvami, ked ja som zalozil iba jednu Cirkev? PRAVDA je iba jedna. Nemôzu byt dve rozdielné pravdy. Zivoty tych, ktorí vo svojich mnohorakych denomináciách sú nazyvaní "ich zakladatelmi", nie sú ani len na úrovni vzorného zivota jednoduchého krestana. Studujte to a uvidíte. Cirkev je KATOLÍCKA, co znamená "vseobecná", lebo povoláva a víta k sebe vsetkych ludí a vsetky rasy, jazyky a národy bez rozdielu. Cirkev je APOSTOLSKÁ, lebo bola zalozená a spocíva na dvanástich pilieroch mojej Cirkvi, ktorymi boli apostoli. Je RÍMSKA, lebo uznáva Petra ako svoju hlavu, ktorého následník je PÁPEZ. A od samotnych zaciatkou, pretoze moji vlastní ludia ma neuznali ako Mesiása, od úsvitu histórie Cirkvi sa sväty Peter usadil v RÍME. Rím je teraz sídlom môjho Zástupcu tu na zemi, hoci toto sídlo sa pohne, ked sa moja Cirkev bude ocistovat v nadchádzajúcich casoch [ked sa moja Cirkev ocistí v nadchádzajúcich casoch].

Moje vrelo milované deti, moje deti roztrúsené po svete, oddelené od pravého Vinica, je nacase, aby ste sa vrátili k svojej Matke, k Cirkvi, K CIRKVI, KTORÚ SOM JA ZALOZIL, ktorá je JEDNA, SVÄTÁ, KATOLÍCKA, APOSTOLSKÁ a RÍMSKA.

Moje deti, cakám na vás a aj moja Matka na vás caká, vasa Matka, KRÁLOVNÁ neba. Dúfam, ze vás znovu uvidím. VRÁTTE sa k stádu. Uznajte Pastiera, svojho Pastiera, Pastiera z 22. zalmu, ktory sa tak casto modlíte, a ktory má taky velky vnútorny vyznam pre vás. JA som vás PASTIER. A PÁPEZ je ten, ktory ma reprezentuje.

Moje deti, je nacase, aby ste pocúvali hlas svojho Pastiera, jediného Pastiera, ktory chráni a zachováva kompletnú pravdu, duchovné poklady pravej Bozej Cirkvi. NIET INEJ, ani nebude ziadnej inej pravej Cirkvi okrem TEJ, KTORÚ SOM JA ZALOZIL A ZANECHAL NA ZEMI, ktorá má Petra ako hlavu apostolov a ako NEOMYLNÉHO vodcu. Áno, môj Vikár, môj reprezentant na zemi má PLNOST PRAVDY, a NEOMYLNOST v otázkach náuky a viery, lebo má VZDY pomoc Svätého Ducha, Bozieho Ducha, ktory inspiroval prorokov vo Svätom Písme a ktory inspiroval tych, ktorí o mne hovoril cez stárocia.

Moje deti, moje vrelo milované deti, je cas, aby ste sa vrátili. Je iba jedna cesta, jedna cesta, ktorá je istá, povedzme to, a ktorá vás privedie do pravej KRISTOVEJ CIRKVI, k plnej pravde: POKORA, pokora UZNAT CHYBU, pripustit, ze ste sa mylili, ze ste boli podvedení a ze ste boli prílis pasívni v uznaní a hladaní pravdy. Moje EVANJELIÁ sú velmi jasné, ale vy ste si z nich vzali iba casti a iné ste odhodili a väcsinu z nich ste pokrútili, najmä to, co sa tyka viery a náuky. Historickú cast ste prijali viac-menej. ALE AKYMI PRÁZDNYMI STE ZOSTALI, LEBO NEMÁTE VIERU V MOJU NÁUKU! Vy mi NEVERÍTE. Áno, moje deti, nedivte sa, ze toto hovorím. Veríte mi len scasti, skrze nevedomost, pohodlnost alebo nedostatok viery, podla náuky, ktorú ste prijali od tych, ktorí vás zalozili. Áno, moje deti, vase nábozenstvá, opakujem, SOM JA NEZALOZIL. Uz som vám vysvetlil, co som zalozil, a to je jediná pravda. Uvazujte o tomto: NEMÔZU BYT DVE ROZDIELNE PRAVDY. A je tolko vela vasich rozdielnych cirkví… Nikdy ste o tom nepremyslali? Opakujem vám to: nemôzu byt dve pravdy. Celá moja náuka je v mojom svätom Evanjeliu a v spisoch mojich apostolov a uceníkov. Ale vy ste si urobili slogan z mojej náuky a z tychto sloganov ste si vybrali to, co sa vám páci. Nie, moje deti, nechcem vás urazit, ani nechcem, aby ste sa cítili zle. Ale toto je skutocnost. CÍTAJTE moju náuku vo svätych evanjeliách a príjmite ju SLOVO ZA SLOVOM, odstavec za odstavcom ako tú, ktorá vysla z úst Boha pre vase dobro v tomto zivote a potom v budúcom.

Moje deti, v budúcich písaniach budem nadalej hovorit ku vsetkym mojich detom, ktorí príjmu tieto riadky s doboru vôlou.

Spomnite si na piesen, ktorú spievali anjeli, ktorí oznamovali moje narodenie:

"SLÁVA BOHU NA VYSOSTIACH A NA ZEMI POKOJ LUDOM DOBREJ VÔLE."

Pokoj bude dany tomu, kto ma príjme a príjme moju náuku a VSETKO a kazdú jednu z mojich náuk.

Zehnám vám, moje deti, vám a vsetkym tym, ktorí sú vám drahí.

Ja, vás Jezis, Jezis z Nazareta, prislúbeny MESIÁS, narodeny z Márie Panny, Neposkvrnenej Panny, narodenej bez poskvrny dedicného hriechu, zivy Bohostánok Boha, ktory sa stal Clovekom, ktory sa narodil, zomrel na krízi a vstal z mrtvych, aby vás spasil, vykúpil z hriechu, od diabla a od pekla."