5. proroctvo Vassula Ryden

 15.9.1991  

  

Opři se o Mne, požehnaná Mé Duše. Dávám ti Svůj Pokoj. Piš:

*2. ZAZRAK

Ó Jeruzaléme! 1 Obrať své oči k východu a k západu. Obrať své oči k severu a k jihu: Já Jsem zde! Skutečně vám říkám, že ještě jednou na vás bude vylit Můj Duch a Můj Obraz se rozestře po tváři světa. Co jsem plánoval, to se stane, a co jsem vám řekl, to se splní. Pojďte až ke Mně a pozorně naslouchejte: dnes k vám přicházím, až k vašim dveřím, a držím v rukou korouhev Míru. Přicházím tě zachránit, Jeruzaléme. Na korouhvi je psáno: Věrný a Pravý, 2 Král králů a Pán pánů 3 Uslyším od tebe, Jeruzaléme, "můj Králi, Tobě náleží úcta", nebo ještě budete v nevědomosti, kdo vám nabízí Svůj Pokoj ... nyní? Poznáte v těchto posledních dnech přede Dnem Trestu, Mého Svatého Ducha, který sestoupil shůry ve vší Slávě, aby s vámi přebýval?

 

*1.VAROVANIE

Po celý svůj život, pokolení, jste se posmívali Mému Zákonu a odvraceli se ode Mne se vzpourou - budete připraveni setkat se se Mnou, svým Bohem? Už brzy projdu vaším Městem 4 a bude to dřív, než si myslíte! To bude Mé poslední varování. Amen, amen pravím vám:

Probuďte se z hlubokého spánku!
Spějete ke zkáze.
Setřeste prach, který vás pokrývá
a vstaňte z mrtvých.
Konec Časů
je blíž, než si myslíte.
5

 

1) Brzy, velmi brzy náhle otevřu Svou Svatyni v Nebi a tam, nezahalenýma očima, uvidíte jako tajemné odhalení myriády Andělů, Trůnů, Panstev, Svrchovaností, Mocností, všichni v pokoře kolem Archy Úmluvy.

Pak Závan pohladí vaši tvář a Moci Nebeské se zachvějí. Záblesky světla budou doprovázeny rachotem hromu. "Náhle na vás přijde doba velikého soužení, jakého nebylo od vzniku národa". 6 Protože dovolím vaší duši vnímat všechny události vašeho života, rozvinu je jednu za druhou. K velkému zděšení své duše si uvědomíte, kolik nevinné krve obětavých duší prolily vaše hříchy.

Pak dám vaší duši poznat a vidět, jak jste nikdy nebyli poslušni Mého Zákona, jako svitek otevřu Archu Úmluvy a uvědomíte si svou bezuzdnost.

2) Pokud budete ještě živí a budete stát na nohou, oči vaší duše spatří oslnivé Světlo, jako třpyt mnoha drahokamů, jako jiskry křišťálově čistých diamantů. Světlo tak čisté a tak jasné, že i když budou všude kolem stát v Tichosti myriády andělů, vůbec je nebudete vidět, protože Světlo je zakryje jako stříbřitě zlatý prach. Vaše duše bude vnímat jen jejich postavu, ne jejich tvář. Pak, uprostřed tohoto zářivého Světla, vaše duše uvidí to, co oni kdysi ve zlomku vteřiny viděli, okamžik vašeho stvoření ...

Uvidí:
Toho, kdo vás nejdříve držel v Rukou,
Oči, které vás první viděly.

Budou vidět:
Ruce Toho, který vás utvářel
a který vám žehnal ...

Uvidí:
Nejněžnějšího Otce, vašeho Stvořitele,
oděného majestátní nádherou.
Prvního a Posledního.
Toho, který je, který byl
a který přijde,
Všemohoucího,
Alfu a Omegu:
Vládce.

 

Vaše oči, mžourající po probuzení, budou ochromeny Mýma Očima, které budou jako dva Ohnivé Plameny 7 Vaše srdce se pak bude dívat zpět na své hříchy a zmocní se ho lítost. S velkým zármutkem a bolestí budete trpět svou bezuzdností, když si uvědomíte, jak jste stále znesvěcovali Mé Svaté Jméno a jak jste odmítali Mne, svého Otce ... V panické hrůze se budete třást, když uvidíte sami sebe jako mrtvolu v rozkladu, kterou rozežírají červi a supi.

3) A pokud ještě budete stát na nohou, ukážu vám, čím se živila vaše duše, Můj Chrám a Můj Příbytek, po všechna léta vašeho života. Ke svému zděšení uvidíte, že místo Mé Věčné Oběti jste horovali pro Zmiji a že v nejhlubším nitru své duše jste nastolili Zničující Ohavnost, o které mluvil prorok Daniel:

 

Rouhání, které zpřetrhalo všechny vaše nebeské vazby se Mnou a vytvořilo propast mezi vámi a Mnou, vaším Bohem.

Až přijde ten Den, spadnou vám šupiny z očí, abyste viděli, jak jste nazí a jaká poušť je ve vašem nitru. Ubohý tvore, tvá vzpoura a tvé popírání Nejsvětější Trojice z tebe udělalo odpadlíka a pronásledovatele Mého Slova.

Tvé nářky a bědování budeš pak slyšet jen ty sám. Říkám ti: budeš naříkat a budeš plakat, ale budou ti naslouchat jen tvé vlastní uši.

Mohu soudit jen tak, jak Mi bylo uloženo, a Můj soud bude spravedlivý. Jako to bylo v době Noemově, tak tomu bude, až otevřu Nebesa a ukážu vám Archu Úmluvy: "Jako tehdy před Potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do archy, a nic netušili, až přišla Potopa a všechno smetla".
8 Tak tomu bude i v onen den a říkám vám, kdyby tato doba nebyla ukrácena zásluhou vaší Svaté Matky, svatých mučedníků a množstvím krve prolité na zemi, od Svatého Ábela až po krev všech Mých proroků, ani jeden z vás by nepřežil!

 

II.prichod Jezisa Krista

 Já, váš Bůh, posílám jednoho anděla za druhým, aby vám oznámili, že Čas Milosrdenství už skoro končí a doba Mé Vlády na zemi je velice blízko. Posílám Své anděly, aby svědčili o Mé Lásce "všem obyvatelům země, každému národu, rase, jazyku a kmeni" 9 Posílám je jako apoštoly posledních dnů, aby oznamovali, že "Království světa bude jako Mé Království nahoře a Můj Duch bude vládnout na věky věků Posílám Své služebníky proroky, aby volali do této pustiny: 10 uprostřed vás."

Bojte se Mě a velebte Mě
protože pro Mne nastala Hodina,
abych zasedl a soudil!
11


Mé Království k vám přijde znenadání - proto musíte mít stálost a víru až do konce.

Mé dítě, modli se za hříšníka,
který si není vědom svého úpadku.
Modli se a pros Otce za odpuštění zločinů,
které svět nepřestává páchat.
Modli se za obrácení duší,
modli se o Pokoj


 

 

 

 

 

 


1 to znamená: Ó pokolení!
2 Zj 19,11
3 Zj 19,16
4 to znamená námi, my jsme města
5 Konec Časů NENÍ Konec světa, je to konec jedné epochy
6 Dan 12,1
7 Zj 19,12
8 Mt 24,38-39
9 Zj 14,6
10 Zj 11,15
11
Zj 14,7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ježiš Kristus / 5.5.2011   https://www.tlig.cz/msg/vass_05052011.html

 

Rouhání, které zpřetrhalo všechny vaše nebeské vazby se Mnou a vytvořilo propast mezi vámi a Mnou, vaším Bohem.

Až přijde ten Den, spadnou vám šupiny z očí, abyste viděli, jak jste nazí a jaká poušť je ve vašem nitru. Ubohý tvore, tvá vzpoura a tvé popírání Nejsvětější Trojice z tebe udělalo odpadlíka a pronásledovatele Mého Slova.

Tvé nářky a bědování budeš pak slyšet jen ty sám. Říkám ti: budeš naříkat a budeš plakat, ale budou ti naslouchat jen tvé vlastní uši.

Mohu soudit jen tak, jak Mi bylo uloženo, a Můj soud bude spravedlivý. Jako to bylo v době Noemově, tak tomu bude, až otevřu Nebesa a ukážu vám Archu Úmluvy: "Jako tehdy před Potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do archy, a nic netušili, až přišla Potopa a všechno smetla".
Vaše oči, mžourající po probuzení, budou ochromeny Mýma Očima, které budou jako dva Ohnivé Plameny
Pak Závan pohladí vaši tvář a Moci Nebeské se zachvějí. Záblesky světla budou doprovázeny rachotem hromu. "Náhle na vás přijde doba velikého soužení, jakého nebylo od vzniku národa". 1 Obrať své oči k východu a k západu. Obrať své oči k severu a k jihu:              Já Jsem zde! Skutečně vám říkám, že ještě jednou na vás bude vylit Můj Duch a Můj Obraz se rozestře po tváři světa. Co jsem plánoval, to se stane, a co jsem vám řekl, to se splní. Pojďte až ke Mně a pozorně naslouchejte: dnes k vám přicházím, až k vašim dveřím, a držím v rukou korouhev Míru. Přicházím tě zachránit, Jeruzaléme. Na korouhvi je psáno: Věrný a Pravý, 2 Král králů a Pán pánů 3 Uslyším od tebe, Jeruzaléme, "můj Králi, Tobě náleží úcta", nebo ještě budete v nevědomosti, kdo vám nabízí Svůj Pokoj ... nyní? Poznáte v těchto posledních dnech přede Dnem Trestu, Mého Svatého Ducha, který sestoupil shůry ve vší Slávě, aby s vámi přebýval? Po celý svůj život, pokolení, jste se posmívali Mému Zákonu a odvraceli se ode Mne se vzpourou - budete připraveni setkat se se Mnou, svým Bohem? Už brzy projdu vaším Městem 4 a bude to dřív, než si myslíte! To bude Mé poslední varování. Amen, amen pravím vám: 5


 

 

"Promluv k Mému lidu a připomeň mu, že láska přikrývá mnohé hříchy. Ať se prokáže vaše vzájemná láska jako pravdivá...

Dovolte mi vám připomenout, že je pro vás požehnáním, když vás kvůli Mně urážejí a pronásledují, neboť to dokazuje, že Já, Bůh, ve vás přebývám ... kdybyste se měli zalíbit pouze lidem, nepovolal bych vás. Kdybyste měli usilovně pracovat pro své zájmy a svoji slávu, a ne pro Mne, odvrátil bych od vás Své Oči.

Otevřete doširoka svá srdce a přijměte Mě. Sjednoťte se, vzájemně si pomáhejte a snažte se utěšovat Můj lid v této době. Láska k bližnímu by měla být na prvním místě.

(* 3.TREST)

Pamatujte, abyste hlásali Má Poselství po celém světě, neboť zápach smrti dosáhl nebe a trest, který čeká tuto generaci, dopadne na zemi pro její nevěru a odpadlictví.

- Nenasloucháte vyslancům, které vám posílám, a rouháte se Mému Duchu. Mnozí nezodpovědně zraňují Mou Církev tím, že kamenují Mé proroky. Mnozí hynou a nynější viditelná znamení jsou dávána v míře a závažnosti úměrné jejich odpadlictví a hříchům.

Této generaci bez víry hrozí útrapy a strádání. Tato znamení jsou jim dávána právě proto, že se se Mnou odmítají smířit.

Mnohé z vás jsem ospravedlnil před Svým Otcem, nicméně si přeji návrat k lásce, návrat k věrnosti. Zjevil jsem vám, jak pracuji, a po čem toužím. Slyšeli jste Mé Poselství Jednoty a uvěřili jste mu. Dal jsem vám poznat smysl Mého volání. Vtiskli jste svou pečeť vzdávajíc Mi tak velkomyslně chválu. Může někdo opustit to, v co věří? Uchovejte živé ve svých srdcích, co jste se naučili na začátku a odmítejte prodávat Mou Krev. Dávám vám Svůj pokoj a říkám vám, nebojte se, protože Já jsem s vámi. Neste Mé Jméno
1 a vzdávejte Mi chválu."  (ic)