4. proroctvo sv. Františka z Assisi

4.   proroctvo Sväteho Františka z Assisi

 

Svätý František z Assisi krátko pred svojou smrťou zhromaždil svoje Deti avaroval ich pred budúcimi útrapami hovoriac:

"Konajte odvážne, bratia, buďte pevní a dôverujte Pánovi.

Rýchlo sa blíži čas, keď nastanú veľké súženia a skúšky;

- rozhojnia sa nejasnosti a nezhody vduchovných i svetských záležitostiach;

- milosrdná láska bude čoraz chladnejšia azloba hriešnikov bude stále viac narastať.

- Diabli budú mať neobvyklú moc, nepoškvrnená čistota nášho i ostatných Rádov sa natoľko poškvrní, že bude len málo Kresťanov, ktorí budú poslúchať pravého Sv. Otca a Rímsku Cirkev s úprimným srdcom a dokonalou láskou.

Včase tohto prenasledovania jeden, ktorý nebude zvolený kánonicky, dosiahne Pápežstvo, ktoré sa bude rafinovane snažiť dotiahnuť do bludov a k smrti. Škandály sa potom veľmi znásobia, náš Rád bude rozdelený, a mnohé ďalšie Rády budú úplne zničené, lebo budú súhlasiť s bludom namiesto toho, aby protinemu bojovali.

Bude tak veľa rozličných názorov a rozkolov medzi ľuďmi, rehoľníkmi a kňazmi, že keby výnimočne tieto dni neboli skrátené, podľa slov Evanjelia, aj vyvolení by upadli do bludov, i keby neboli výnimočne vedení uprostred takého veľkého zmätku nesmiernou Božou milosťou.

Potom niektorí budú prudko napádať naše Pravidlá a spôsob života, a prídu na nás hrozné skúšky. Tí, ktorí si zachovajú vieru, dostanú korunu Života, ale beda tým, ktorí dôverujúc len v ich Rád sa stanú vlažnými, lebo nebudú schopní prejsť cez pokušenia dopustených na skúšanie vyvolených.Tí, ktorí si zachovajú horlivosť a dodržiavanie čností s láskou a nadšením pre pravdu, budú trpieť zraneniami a prenasledovaním ako rebeli a rozkolníci.

Ich prenasledovatelia poháňaní zlými duchmi budú tvrdiť, že poskytujú Bohu veľkú službu tým, že vyničia týchto ľudí ako morovú nákazu z povrchu zeme. Ale Pán bude útočiskom ubiedených a zachráni tých, ktorí v neho dúfali. A v snahe podobať sa svojej Hlave, budú títo vyvolení konať s dôverou a pri smrti získajú večný život. Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas ku klamstvu a zrade.

Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčiavať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale Ničiteľa."

 Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, London : R. Washbourne, 1882, 315s.,pp. 248-250