Posolstvo Jezisa Krista o prirodnych katastrofach

24.07.2011 01:59

  https://www.tlig.cz/msg/unor7.html

 

7. února 2002

Má Pevnosti, volal jsem vás, abych vám oznámil Svůj Návrat, volal jsem vás, abych vám odhalit Své nezměrné Milosrdenství ke všem Mým dětem, které stále ještě setrvávají v apatii a v jejich vlastním světě lhostejnosti. Mé úporné volání po lítosti nebylo vyslyšeno, svět se nyní plazí dokonce ještě hlouběji v bahně hříchu a ve stínu smrti. Má setba je mrtvá pro nedostatek vláhy, mnoho Mých pastýřů Mne zanedbalo, stahujíce s sebou milióny duší do Propasti a do zatracení. Může někdo říci: "nebyli jsme varováni; neviděli jsme nějaké nebeské znamení;" a oni pokračují v žití pro sebe..

Tato generace odumřela Mému Slovu a upřednostňuje život pro Satana, který jí dává všechno to, co odporuje Mému Zákonu Lásky. Volají: "svoboda, svoboda", ale ve skutečnosti jsou otroky Zlého. Každý muž je nyní vyzbrojen pro válku, tma přemáhá svět. Jejich srdce, která jsou hanebná a ovládaná všemi druhy zla, jsou motivována pouze Princem Temnoty.

Já jsem vám všem dal čas a příležitost zbavit se zla a bezbožnosti a přemítat o Mém Milosrdenství v těchto časech Slitování. Bez přestání vám Svým královským příkazem zjevuji na obloze podivuhodné zázraky, abych oživil vaši víru, ale tak mnozí z vás, obzvláště ve Spojených Státech, poté, co byli povzbuzeni ke kroku na cestu ctností, která vede ke Mně a do Věčného Života, se obrátili proti Mně a proti Mým velvyslancům, kteří jsou posly Mého Slova, a s opovržením Mě odmítli. Jak vysocí, tak nízcí, svorně zpustošili tuto Dílo.

Mé Vznešené Království je už u vašich dveří, ale jste připraveni přijmout Mě, který jsem se štědrostí a královskou marnotratností prostřel hostinu duševní potravy k oživení vašeho ducha? Když jsem tam byl a čekal na vás, abych vás mohl živit Svou Vlastní Rukou a zachránit vás od smrti, vy jste odmítli předstoupit pro svou nechuť k opravdové metanoii, 1 a namísto toho jste vůči Mým upozorněním projevovali nepřátelství. Ničím jsou někdejší scény nářků 2 ve srovnání se smutnými rány, která leží před vámi, 3 se smutnými rány, jež budou způsobena vaší vlastní rukou. Váš národ je veden naprostým odporem vůči Mému Zákonu Lásky, jenž se liší od vašeho systému práva, práva, které páchá ty nejohavnější zločiny, ohrožující nejen zemi, ale rovněž i stabilitu celého vesmíru.

Už tolikrát Mé Žezlo poskytlo hojnost, dokonce i neexistujícím bytostem;
4 dnes se zármutkem sleduji shůry, jak se vaše plány obrátí proti vám. Svět už ochutnává plody své vlastní cesty; provokuje přírodu ke křečovitému odporu, přitahuje na sebe přírodní katastrofy, dusí se svým vlastním plánováním. Vábil jsem vás po celé roky až podnes, ale velmi málo z vás Mi věnovalo pozornost. Toto čištění, které nyní nastává, bude pro vaše pokolení jako bič. Přitáhne ke Mně mnohé, a ti kdo Má varování odmítli, se ke Mně vrátí ve své úzkosti. Pak, když všechny tyto věci zaujmou své místo, když každý tvor, který neexistoval, se navrátí k životu, tehdy Já uvrhnu na zemi oheň a osvobodím ji od jejího biče.

Když mluví Bůh, Jeho Hlas otřásá zemí. Mé Království bude brzy s vámi, protože Má božská návštěva je na dosah ruky, a všichni ti, kdo byli povoláni otevřeně svědčit každému obyvateli této země, nebudou již dále utiskováni, protože lidé budou jako žíznivá půda prahnout po rose Mého Slova, a budou svědčit o díle Nejvyššího Trojjediného Boha, kterého dříve nepoznali ani Ho nespatřili očima své duše.

Snažně proste nebesa, aby tento čas očisty na vás nepřišel tak tvrdě jako na Sodomu a Gomoru. Má Církev bude obnovena. Drž se Mě, Vassulo, protože Já jsem za Sebou spoutal mnoho tvých utlačovatelů. Pozvedni nad hlavu Můj Kříž a oslav Mě potvrzením Mé moci ic1 pokání
2 11. září 2001; tato událost byla předpovězena před 10-ti lety 11. září 1991
3 Zj 11,18 ..přišel čas abys zahubil ty, co hubili zemi
4 duchovně mrtvým