Nový a posledný pápež : “Peter Rímsky” (zo zjavenia ct.Holzhausera a sv.Malachiáša)

14.02.2013 02:11

 

Ctihodný Holzhauser :

“Za posledného prenasledovania svätej Cirkvi rímskej bude sedieť na pápežskom stolci Peter Rímsky a ten bude pásť ovečky mnohých súženiach. Potom sedmohorské  mesto bude zborené a Sudca – pred ktorým sa všetko chveje – bude súdiť svoj ľud.

Tento pápež bude spravovať Cirkev v dobe strašného prenasledovania. Mimo toho, vtedy pred príchodom Krista k súdu povstane hrozné kacírstvo; (pápež) vystúpi rozhodne proti antikristovi a jeho stúpencom, židom, pohanom a odpadlým kresťanom, bude vydávať apoštolské buly a rozhodnutia celému kresťanstvu, aby všetci Božie prikázania a vieru v Ježiša Krista zachovávali a nedali sa oklamať kacírmi. Tiež vyšle apoštolských misionárov, aby všetkým národom uchránili pravú vieru.”

Sv.Malachiáš z Armagh – biskup; sviatok: 2. Novembra; žil v r.1094-1148

Význam mena: „môj posol“ (Lat.-Hebr.); Emblém: palma, koruna

Vízia o pápežoch

„Prophetia de summis pontificus“

To, čím sa sv.Malachiáš azda najviac preslávil, je spis „Prophetia de summis pontificibus“ (Predpovede rímskych pápežoch). V predpovediach (proroctvách) o pápežoch, obrazne opísal budúcich pápežoch. Predpovede zo zašifrovaným posolstvom začínajú pri pápežovi Celestínovi II., ktorý bol v úrade od roku 1143 do r.1144 a končia posledným pápežom: zv. „Peter Rímsky“. Proroctvá zapísal pravdepodobne benediktínsky kňaz: „Wion“. Toto dielo vyšlo prvý krát v r.1595 pod názvom: „Fassung“ (Duševný pokoj).

 

Napr: bl.Ján Pavol II. /   Jemu bolo pridané: „De Labore Solis(zatmenie slnka). Karol Wojtyla sa narodil v deň, keď bolo zatmenie slnka. Iný preklad hovorí: „Robotník slnka“ – toto môžeme vysvetliť ako znamenie pre mnoho ciest a neúnavnú prácu tohto pápeža.

pp.Benedikt XVI. / Jemu bolo pridané: „De gloria olivae“ (Zo slávy olivy – oslava mieru). Jozef Ratzinger nosí pápežské meno podľa sv.Benedikta z Nursie, ktorý založil v 6.st. rád benediktínov a oliva je symbolom jednej z jeho odnoží. Konkrétne „Olivetánov“, ktorých založil v r.1313 bl.Bernard Ptolomei.

 

Podľa predpovedí sv.Malachiáša („Prophetia de summis pontificus“)

je súčasný pápež Benedikt XVI. – PREDPOSLEDNÝM pápežom,

pretože o nasledujúcom (poslednom) pápežovi sa píše:

 „IN PERSECUTIONE EXTREMA SACRAE ROMANAE ECCLESIAE SEDEBIT

PETRUS ROMANUS QUI PASCET OVES IN MULTIS TRIBULATIONIBUS;

QUIBUS TRANSACTIS, CIVITAS SEPTICOLLIS DIRVETUR;

ET JUDEX TREMENDUS JUDICABIT POPULUM.“

„Počas posledného PRENASLEDOVANIA svätej rímskej Cirkvi bude sedieť na pápežskom stolci Peter Rímsky, ktorý bude kŕmiť ovce uprostred MNOHÝCH PROTIVENSTIEV,

ktoré keď pominú, mesto siedmych pahorkov bude úplne ZNIČENÉ a

STRAŠNÝ Sudca bude súdiť ľud.“