15. vízia: M.J. Jahenny

María Julia Jahenny

 

(Vláda antikrista - falošná cirkev)

„Sděluji vám následující výstrahu: učedníci, kteří nejsou v souladu s mým evangeliem, nyní usilovně pracují, aby podle svých vlastních idejí a pod vlivem nepřítele duší, předělali mši, která obsahuje slova, ohavná v mých očích.

Když ta osudová hodina nastane, bude to zkouškou víry mých kněží.

 

(* 2. ZÁZRAK)

V prvním období bude jediné mé vlastní kněžství, které má svůj počátek ode Mně.

 

(Vláda antikrista - falošná cirkev)

Druhé období bude období perzekuce, kdy nepřátelé víry a svatého náboženství vnutí své formulace do knih jiného celebrování. Mnoho mých kněží odmítnou novou knihu, pečetěnou slovy propasti, jiní ji však přijmou. “

 

10. května 1904 naše Paní popsala nové kněžstvo a jeho liturgii:

 

„Oni se nezastaví na své svatokrádežné a nenávistné cestě. Budou dále podvracet všechno jedním rázem – svatou Církev, kněžstvo a víru mých dětí“.

------------------------------------------------ 

Mala víziu dialógu medzi Pánom a Luciferom. Lucifer  povedal:

„Budem útočiť na Cirkev. Porazím Kríž . Zničím ľudí a zapríčiním, aby mali v srdciach slabú vieru. Nastane  VEĽKÉ  ODMIETNUTIE VIERY. Ja budem Pánom všetkých vecí . Všetko bude pod MOJOU KONTROLOU, aj tvoje chrámy a tvoji ľudia.“
Sv.  Michal hovorí, že „satan bude na nejaký čas vládnut kompletne nad všetkým, všetko dobro, viera, náboženstvo budú pochované v hrobkách…satan a jeho kumpáni budú radostne triumfovať, ale po tomto triumfe Pán zhromaždí svojch verných a  porazí satana,  Pán vytiahne Cirkev pochovanú v hrobkách,  ako aj pokorený Križ.”
Marie-Julie videla, že  “nezostane  ani stopa po Svätej Obeti , nezachovajú sa  žiadne súčasné rysy viery. Zmätok bude všade…”

“Všetky diela odsúhlasené  neomylnou  Cirkvou prestanú na istý čas existovať tak ako ich poznáme dnes. Cirkev, ako ju poznáme, načas prestane existovať.  V tomto čase bolestného  zničenia, budú na Zemi manifestované výrazné znamenia. Ak kvôli  nehanebnosti mužov sv. Cirkvi bude táto  v tme, Boh zošle tiež tmu, ktorá zastaví zhýralých v hľadaní nehanebností…”

 

V dňoch  27.11.1902 a 10.5.1904  dostala posolstvo o sprisahaní ohľadne novej omše:

«Dávam ti VAROVANIE . Učeníci, ktorí nie sú podla môjho evanjelia, pracujú pod vplyvom  nepriateľa duší na zmene omše, ktorá obsahuje slová, ktoré sú z môjho pohľadu OHAVNÉ.»
„Keď príde osudová hodina skúšky  viery mojich kňazov, tieto texty sa budú sláviť , bude to čas druhej éry. Prvá éra je mojím časom a časom mojich kňazov, kým druhá éra znamená prenasledovanie, pri ktorom nepriateľ viery a svätého náboženstva vloží  svoje formulácie do kníh druhého slávenia. Mnoho svätých kňazov slová s pečaťou pekla odmietne.

Toto je duch tých, ktori ma ukrižovali a očakávajú kráľovstvo nového mesiáša.“ 

 

Jún 1881
“Chybami   (kňazi)  prelomia  svoje sľuby. Kniha života obsahuje zoznam mien, ktorý „trhá srdce“.
“Kvôli slabému rešpektu, ktorí majú Boží apoštoli, narastie zástup ľahostajných a ustane zachovávanie zákonov. Kňaz sám je zodpovedný za stratu rešpektu, pretože on sám nerešpektuje svoju svätú službu a miesto, ktoré zastáva. Zástup nasleduje stopy svojho pastiera, to je veľká tragédia.

Duchovenstvo  bude prísne potrestané za svoju nepochopiteľnú nestálosť a veľkú zbabelosť, ktorá nie je v súlade s kňazskou funkciou.
“Hrozný trest príde na tých, ktorí každé ráno sa stretávajú s Oltárnou Sviatosťou. Neprišiel som na vaše oltáre na to, aby som bol mučený. Trpím od takýchto sŕdc stokrát viac, než od čohokolvek iného. Moje deti, nemôžem týmto kňazom udeliť pardon. “

Marie – Julie Jahenny hovorí, že „tí, čo vládnu zástupom, budú za nastávajúcu krízu zodpovední. Komunizmus nezvíťazí, ak cirkev zostane verná.“ Spomína rastúcu slobodu , ktorej sa kňazi a biskupi budú tešiť a ako zle s ňou naložia.

Spomína pápeža, ktorý bude vážne apelovať na duchovenstvo. Nebude však poslúchnutý a zhromaždenie  biskupov bude žiadat este väčšiu slobodu , deklarujúc, že viac nebudú poslúchať pápeža.

Marie-Julie potom pokračuje a hovorí,  že vypukne Červená revolúcia . A hovorí o „hroznom náboženstve “, ktoré nahradí katolícku vieru a vidí „mnoho, mnoho, biskupov“ zmätených týmto „svätokrádežným, hanebným náboženstvom“. Nastane veľký rozptyl kňazov . Praví kňazi budú nahrádzaní pekelnými poslami. Bude to znamenať nové modlitby, nové kostoly, nové krsty, nové spoločenstvá.

7.júl 1880, Pán Ježiš:  „Cirkev bude zbavená hlavného pastiera. Hlava cirkvi bude hrubo znevážená.“

4.11.1880:  Panna Mária  – Julie v extáze popisuje martýrium pápeža  „Hlas Cirkvi, spoza zastretého zraku  prichádza k mojej duši ako hlas zomierajúceho. Vrchný pontifik (pápež)  začína svoju bolestnú reč smerom  k svojím deťom, ktorým je otcom. Je to pre moju dušu meč. …Vidím biele vtáky,  ako odnášajú  vo svojich zobákoch jeho krv . Vidim  Petrovu ruku preťatú klincom. Vidím jeho rúcho rozdriapané. Och, ako trpim .“

 

TRI DNI TEMNOTY

 

Tri dni temna boli prorokované mnohými svätymi , vrátane sv. Pátra Pia.

Marie -Julie oznámila, že nastanú 3 dni temna, počas ktorých budú uvoľnené pekelné sily a budú  hľadať všetkých Božích nepriateľov. Tie tri dni budú štvrtok, piatok a sobota – Dni súvisiace so Svätou Obetou a s Bolesťami Panny Márie. (4. január, 1884).

Panna Maria 20. 9. 1882.: „..peklo bude vypustené na Zem. Hrmenie a blýskanie zapríčiní, že tí, čo nemajú  vieru a vieru v Moju  Silu, zomrú  od strachu.“ 

Počas týchto troch dní desivej temnoty nesmie byť otvorené žiadne okno, pretože nikto nebude schopný pozerať na zem a na príšerné farby, ktoré bude mať – bez toho, aby v tom momente nezahynul.”

Obloha bude v plameňoch , zem dostane trhliny. Treba všade nechať svietiť požehnané sviečky. Žiaden iný objekt svetlo nevydá. JEDNA sviečka postačí na celé trvanie noci pekla. V domoch skazených a rúhačov sviečky nevydaju svetlo.” 

“NIKTO mimo úkrytu neprežije. Zem sa zatrasie ako pri súde a strach bude obrovský. Áno , budeme počúvať modlitby tvojich bratov.  Budeme ich potrebovať na oslavu Kríža. … “

(8. december 1882).

“Panna Mária hovorí: „Všetko sa zatrasie , okrem toho kusu nábytku, kde bude horieť sviečka. Zhromaždite sa okolo môjho požehnaného obrazu a okolo kríža. To vás udrží mimo tohto teroru.“ 

“Počas  tejto tmy budú diabli nadobúdať ohavné tvary. Oblaky červené ako krv sa

budú pohybovať po oblohe. Hromy budu otriasať zemou a  blesky pretínať nebo. Zem sa bude otriasať v základoch. More sa zdvihne a jeho hučiace vlny sa rozlejú na pevninu…”

“Planéta sa stane  obrovským cintorínom . Mŕtvoly hriešnikov budú pokrývať zem. Tri štvrtiny populácie na planéte zahynie.  ”

 

Z PROROCTVÍ PŘIJATÝCH MARIÍ JULIÍ JAHENNY 
(Matice cyrilometodějská, Matiční zpravodaj 1/2012 příloha č. 3) Velká část proroctví, která Marie Julie (1850-1941) přijala od Ježíše nebo od jeho Matky, se týká Francie:
 
 „Francie, která v dávných dobách byla tak krásná, ztratí svou slávu a svou důstojnost. Vtrhnou do ní cizí národy bez srdce a bez slitování. Budou trýznit její syny. (...)
 
Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby Satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí, bude vymazána každá vzpomínka na pravou víru, zmizí mnoho svatých chrámů, bude zničen můj obraz a můj Kříž. Jeho království nebude mít dlouhé trvání, ale dosáhne svého úplného triumfu a dospěje k tomu nenávistným způsobem jednání.
 
(...) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (...), vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo, а bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení.
 
Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší tolik vytrpěl, pro všechny duše, a nyní vidím, že více než polovina je zatracena. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebyla k utišení.
 
Toto nové náboženství zachvacuje všechny a všude se šíří. Pro velkou část mého lidu se stane prestižní záležitostí. Dětem se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry církve. Všechna mládež bude zkažena. Ztratím mnoho kněží, ti věrnější raději zemřou, než aby přijali toto hanebné náboženství.
Církev zůstane po dlouhé měsíce bez vedení.
 
Nastanou dny trvalé temnoty. Během této hrozné tmy vydají světlo jen posvěcené svíce. Každá taková svíce vydrží tři dny. V domech bezbožných nebudou svítit.
Během těchto tří dnů se objeví démoni ve strašných podobách a naplní prostor hrozným rouháním. Blesky a jiskry proniknou do lidských obydlí, ale neuhasí požehnané svíce, které nezhasí ani vichry, ani strašná zemětřesení.
 
Moře vyvalí své zpěněné vlny na pevninu. Země se změní v obrovský hřbitov. Země bude pokryta mrtvolami bezbožných i spravedlivých. Tři čtvrtiny lidského rodu zahynou. Krize dopadne náhle a na všechny. Tresty budou všeobecné a budou následovat bez ustání jeden za druhým.
 
Lidé neuposlechli slova mé nejsvětější Matky ve Fatimě. Běda těm, kteří nyní neuposlechnou má slova. Lidé nepochopili, co jim měla říct válka.
 
Častá zjevení mé Matky jsou dílem mého milosrdenství. -Já ji posílám v síle Ducha Svatého, aby varovala lidi a zachránila, co se zachránit dá.
 
Musím nechat dopadnout trest na celý svět, aby bylo mnoho duší zachráněno, protože jinak by zahynuly. Nesmíte zlořečit Mně ani mému nebeskému Otci za všechno utrpení a za všechno to, co ještě strašnějšího bude následovat. Je to dílo mé lásky. Pochopíte to až později. Musím přijít se svou spravedlností, protože lidé nepoznali dobu mé milosti. Míra hříchů je dovršena, ale mým věrným se nestane nic zlého.
 
Přijdu пa hříšný svět jako hrom se strašným hukotem za chladné zimní noci. Této bouři bude předcházet velmi horký vítr z jihu, těžké hroudy krup pokryjí zemi. Blesky z obrovských rudých ohnivých mraků zdevastují zemi a promění všechno v popel. Vzduch se naplní jedovatými plyny a smrtonosnými exhalacemi a cyklony od základu zničí dílo smělosti, šílenství a chtivosti po moci Města noci (Paříže).
 
Anděl zhoubce jednou provždy zničí životy těch, kteří zpustošili mé království. (...) 
Když anděl zhouby skosí špatné býlí mečem mé spravedlnosti, peklo se vrhne s hněvem na spravedlivé a především na zasvěcené duše a bude je chtít zničit svým strašným terorem.
 
Chci vás chránit, moji věrní, a dát vám znamení, která budou předcházet můj soud. Když uslyšíte za studené zimní noci burácet hrom tak silně, že se budou hory otřásat, zavřete rychle okna a dveře... Vaše oči nesmí využívat těchto strašných událostí k uspokojování své zvědavosti.
 
Spojte sе v modlitbě před křížem a svěřte se do ochrany nejsvětější Matky.
 
Nepřipouštějte si žádnou pochybnost o své spáse: čím větší budete mít důvěru, tím neproniknutelnější bude ochrana, kterou vás chci obklopit. Zapalte požehnané svíce a modlete se růženec, a tak přečkejte tři dny a dvě noci. Třetí noc se hrůza utiší.
 
Po hrůzách této dlouhé temnoty s rodícím se dnem se ukáže slunce se vším svým teplem. Bude po velkém zpustošení. Já, váš Bůh, všechno očistím. Ti, kdo přežijí, mají děkovat Svaté Trojici za její ochranu. Velkolepé bude království mého míru a moje Jméno bude velebeno a vzýváno od východu až do západu slunce.
 
Modlete se, modlete se a čiňte pokání: neusněte jako moji učedníci v Olivové zahradě, protože Já jsem velmi blízko. Otcův hněv vůči lidstvu je velmi velký: kdyby modlitba růžence a оběť Nejsvětější Krve nebyly Otci tak drahé, byla by zde na zemi již nevýslovná bída.
 
Moje Matka se přimlouvá u Otce, u Mne a u Ducha Svatého. Tím se Bůh dá usmířit. Děkujte tedy mé Matce, že lidský rod ještě žije. Chovejte k Ní dětskou úctu - Já sám jsem vám v tom dal příklad - Ona je Matkou Milosrdenství.
 
Nezapomínejte ustavičně obnovovat oběti mé Nejdražší Krve. Moje Matka Mě ustavičně prosí a s ní mnoho kajících a smírných duší.
Jí nemohu nic odmítnout. Proto jen díky mé Matce a těmto mým vyvoleným tyto dny budou zkráceny. Utěšujte se a ctěte mou Nejdražší Krev a nic se vám nestane. Vnuknu svému Zástupci, aby ustavičně přinášel Oběti mé Nejdražší Krve a uctíval mou Matku.
 
Až uvidíte polární zář, vězte, že je to znamení další války. (L: stalo se před 2. světovou válkou v noci z 25. na 26. ledna 1938; stejná věta proroctví byla i dětem ve Fatimě r.1917)
 
Když se znovu objeví světlo, moje Matka se vydá na cestu před sluncem, které zapadá, aby varovala dobré, že nastal čas. Zlí uvidí strašné zvíře a budou hrůzou a zoufalstvím křičet, ale bude pozdě. Zachráním mnoho duší (pro druhý život).
 
Lidé se tomu vysmívali, protože mnohé z toho, co jsem poručil oznámit, abych vyzval lidi k obrácení, se ještě nestalo. Myslí si, že mohou urážet vyvolené duše, protože kvůli nim jsem o něco zdržel tu strašnou událost. Jestliže ve své dobrotě a pro smírné oběti, které se mi nabídly, zdržuji zkázu, neznamená to, že ji potlačuji.
To nezávisí na úsudku těch, kteří jsou jako zabednění. Mám snad Já sám brát ohled na ty, kteří nechtějí nic vědět? Když si svět bude myslet, že je v naprostém bezpečí, přijdu jako zloděj v noci.
Ještě je čas mého nesmírného Milosrdenství, kdy je možno dát se na pokání. Buďte připraveni a ve stavu milosti, pak budete pod mocnou ochranou své a mé Matky.
 
Způsobím, aby se ve Francii narodila čistá a kající srdce, která budou milovat církev a Svatého otce a Francii. Bude to nová generace. Porostou v milosti a budou žít v království zbožného krále, který svými ctnostmi bude nejkrásnější ozdobou Francie.
Abych zachránil svůj národ a Francii, budu to Já, kdo tak učiní skrze velký zázrak. Člověka, který ji má zachránit, nikdo z tvorů nezná. (...) 
Ten, který má držet žezlo, je skryt v Božím tajemství. (...)
 Bůh dá (tomuto vladaři) všechny potřebné milosti a nezbytné světlo, aby poznal prostředky pro obrodu lidstva tak, jak si to přeje Bůh. To bude Bílý král, nový svatý Ludvík, ještě větší a ještě světější: Bude uchráněn a bude svatý, protože Matka Boží ho chrání jako svého vlastního syna. Zachránila ho, aby byl dědicem zasloužené koruny, která mu byla odňata. Sestupuje z uťaté větve Lilií Francie, čelných představitelů francouzského trůnu. Vyjde z mého Svatého Srdce, ten, který je určen, aby přinesl mír. Jeho korunovací skončí všechno zlé."
 
 
 
Od 27. listopadu 1902 jako také 10. května 1904 náš Pán a Svatá Pana ohlašují „novou mši". Poslouchejte:
,,Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou učedníci Mého evangelia, teď tvrdě pracuji na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období." (L: jsou to nejspíš ty texty od r.1970 v nové římskokatolické, ne v řeckokatolické, liturgii, kde v mnoha národech je místo pravdivé eucharistické modlitby se slovy „..Krev má, která se vylévá za vás a za mnohé“ nepravdivé slovo „..Krev má, která se vylévá za vás a za všechny“)
„První období je období mého kněžství, existující od mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Jsou to stejné ohavné duše (L: čili farizeové a saduceové z Židů), které mě ukřižovaly a které očekávají vládu nového mesiáše."
A náš Pán pokračuje:
„Mnoho z mých svatých kněží odmítne tuto knihu (L: odmítli ji římskokatoličtí lefebvristé), zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou a budou jí užívat."
„La crise actuelle de 1'Église" „Association le Sanctuaire de Marie-Julie-Jahenny" www.vendee.cz/texty/proroctvi_svetcu.html
 
 
www.vendee.cz/texty/jahenny.html
Převzato a přeloženo z Our Lady of the Rosary Library.
 
Marie – Julie Jahenny, mystička a stigmatička z La Fraudais a asi největší mystička v historii Církve, se narodila 12. února 1850 ve vesničce zvané Blain v Brittany (v západní Francii). Jako nejstarší z pěti dětí byla vychována svými obyčejnými, dobrými rodiči v tom druhu živé víry jíž jsou Bretoňci proslulí. Náš Pán ji zvýhodnil mnoha milostmi od chvíle jejího Prvního svatého přijímání, milostmi jimž odpovídala její stále vzrůstající zbožnost. Když jí bylo něco přes dvacet let, přidala se k františkánskému Třetímu řádu, aby sebe sama posvětila pro svět.
V roce 1873 obdržela z Nebes ten nejpozoruhodnější mystický dar, stigmata. Od svých 23 let až do smrti, o nějakých šedesát let později, nesla na svém těle Rány Našeho Pána viditelnější víc než měl jakýkoliv stigmatik v dějinách Církve. Navíc k pěti ranám na Svatých rukách, nohách a boku, trpěla Marie – Julie Ránami způsobenými Trnovou korunou a Křížem na posvátné hlavě resp. rameni Našeho Pána., /také/ Ránami Jeho bičování, /a/ těmi /ranami/ způsobenými provazy, kterými byl spoután, stejně tak jinými Ranami mystičtější povahy.
Od té chvíle žila Marie – Julie život spoluvykupitelského utrpení jako obětovaná duše v chatičce v osadě La Fraudais poblíž Blain. Tak naplnila touhu Našeho Pána, aby činila náhradu za hříchy Francie a světa. Byla obdařena častými vizemi Ježíše a Marie a stejně tak mnoha prorockými osvíceními.
Pravda Nebeských varování, jichž byla pokorným poslem, byla potvrzována její příznačnou prostotou a poctivostí, její příkladnou poslušností ke svým duchovním vůdcům a svému biskupovi, a samozřejmě naplněním všechno, co prorokovala během svého dlouhého života. S neomylnou přesností předpověděla dvě světové války, zvolení papeže sv. Pia IX., různá pronásledování Církve, tresty a osud odpadlické Francie. Mnoho zůstává nevyjeveno. Její varování pro „poslední časy“ by měli číst všichni, „kdo mají uši“.
Marie – Julie byla zázrakem pro mnoho vědců, kteří ji nepřetržitě zkoumali, opovržením pro nevěřící a pyšné, obdivem pro svého celoživotního přítele Monsignora Fouriera, biskupa nantského, a pro zbožné kruhy těch, kteří rozšiřovali její poselství nevděčnému a hluchému světu. 4. března 1941 došla své Nebeské odměny.
V posledních mnoha letech svého života byla zázračně živa pouze ze Svátosti oltářní. Jistě tedy nepomineme bez vážnosti to, co jí Bůh svěřil ku prospěchu našich vlastních smutných dní. Nyní si přečtěte proroctví Marie – Julie týkající se nové liturgie:
„Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia teď tvrdě pracují na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí, a pod vlivem nepřítele duší, mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná Mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období.“
„První období je období Mého kněžství, existující od Mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Mnoho z Mých svatých kněží odmítne tuto knihu, zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou.“
 
Proroctví katolických světců a mystiků
www.vendee.cz/texty/proroctvi_svetcu.html
Převzato a přeloženo z The End Days.
Z velkého množství často citovaných proroctví katolických světců a známých vizionářů a mystiků z dávných i nynějších století, které máme k dispozici, vybíráme jen několik, jež jsou relevantní pro náš záměr.
 
Marie-Julie Jahenny - život z lásky k Ježíšovi
www.breatharian.eu/…/zlasky.ph
 
Léky posledních dnů dané od Marie-Julie Jahenny End Days Remedies given to Marie-Julie Jahenny
www.courlisius.org/en/End-Days-Remedi…
Date:
Sun, 2011-12-18
ART11121801
End Days Remedies given to Marie-Julie Jahenny
"The Three Days of Darkness"
December 18th, 2011
The Three Days of Darkness have been announced by many mystics such as Blessed Anna-Maria Taigi, Elizabeth Canori-Mora, Rosa-Colomba Asdente, Palma d'Oria, in Italy; Father Nectou, in Belgium; St. Hildegard, in Germany; Pere Lamy, Marie Baourdi, Marie Martel, Marie-Julie Jahenny, in France.
This list is not exhaustive; many more mystics have announced the Three Days of Darkness.
----------------------
THE END DAYS REMEDIES AS REVEALED TO
MARIE-JULIE JAHENNY (1850-1941) of France (Bretagne)
FOR THE "THE THREE DAYS OF DARKNESS"
Following are some natural and supernatural remedies to use against the calamities, that are menacing the world as revealed to Marie-Julie by our Lord and the Blessed Virgin.
1. THREE DAYS OF DARKNESS (May 27, 1880)
* ONLY BLESSED WAX CANDLES will give light.
One such candle will suffice for each household during the three days of
darkness. They will not give light in the homes of the impious and blasphemers.
2. FATAL PLAGUES
* The one and only remedy (lék) to protect oneself: swallow a piece of very thin paper [cigarette-paper] on which will be written:
O, JESU CHRISTE, VICTOR MORTIS, SALVA NOS
O, JESUS, CONQUEROR OF DEATH, SAVE US
O, CRUX, AVE, SPES ÚNICA
O, CROSS, OUR ONLY HOPE, WE GREET YOU
3. FOR ANIMALS
* One must put around their necks a St. Benedict medal
Our Lady warned all people to wear a St. Benedict medal.
4. DURING THE PERIOD OF THE GREAT CALAMITIES:
Earthquakes, wars, floods. etc.
* Recite the following prayer to the Holy Cross:
« I hail thee, I adore thee, I embrace thee, O, Adorable Cross of my Saviour, protect us, keep us, save us. Jesus loved thee so much, by His example I love thee. By thy holy image calm my fears, I only feel peace and confidence.»
5. GREAT STORMS
* The following prayer to the Cross, revealed by Our Lord, to be recited:
O, CRUX AVE, SPES ÚNICA
O, CROSS, OUR ONLY HOPE, WE GREET YOU
ET VERBUM CARO FACTUM EST
AND THE WORD HAS BECOME FLESH
O, JESU CHRISTE, VICTOR MORTIS, SALVA NOS
O JESUS, CONQUEROR OF DEATH, SAVE US.
6. WARS AND REVOLUTIONS
* Our Lord revealed during an ecstacy:
* To dispel all fear and terror, you will touch your forehead with a holy picture or a medal of Mary Immaculate [the Miraculous Medal].
Your spirit will remain calm.
Your heart will not fear the approach of the terror of men.
Your spirit will not experience the effects of My Great Justice.
7. UNKNOWN DISEASES (Given during an ecstacy)
* A medal of My Divine Heart, and a medal upon which is traced the Adorable Cross.
You will steep into a glass of water the two images -- be it made of cardboard or metal.
You will drink this water that is twice blessed and twice purified.
One drop only in your food, one little drop, will suffice to drive away not the scourge, but the scourges of My justice.
(The Miraculous Medal alone, fulfills the conditions required).
You will give a drop of this water to the poor souls touched by the scourge of unknown diseases -- those which attack the heart, the spirit, the word.
8. DIVERSE ILLNESSES
* You will use by means of infusion (steeping, brewing):
* The herb of St. John (Glechóma hederácea) - outdoor climbing ivy, on trees - especially in critical conditions and for the pains of the chest and violent headaches.
* The Hawthorn (hloh) (Cratáegus oxyacántha), for use in cholera (which will be frequent and widespread).
See below for the precise method to be applied as indicated by the Holy Virgin.
* For unknown fevers: the humble VIOLET (Víola odoráta), perfume and virtue of humility, will be effective.
9. EPIDEMICS or EPIZOÖTICS (May 14, 1880)
* The Lord gives to the great St. Benedict the power to alleviate this great calamity.
A respectful procession of the statute, made without any fear or dread, may arrest this calamity.
10. EARTHLY AND CELESTIAL FIRE (February 23, 1938)
* The Sacred Heart of Jesus:
* The heat will be terrible ... a sign of the Cross made with holy water will diminish the heat and drive away the sparks.
You will kiss five times small indulgenced crosses ... small crosses applied to the five wounds of Jesus Crucified on a holy image.
From such protection may benefit souls, poor sinners, invoking My Immaculate Mother, Mother of Salvation, Refuge and Reconciliation of sinners.
11. OBJECTS OF PROTECTION
* The Holy Virgin:
* "Always have ready and at hand your objects of protection: your blessed wax candles, your medals, your pictures and holy objects from which flow all blessings."
* The Holy Virgin says (April 15, 1900):
* "My little children, it is faith, it is confidence, the most beautiful of all prayer which obtains the most. "
12. PLACES OF REFUGE
* Revelation of the Divine Heart of Jesus to Marie-Julie:
* "My loved ones, there are three places of refuge (for the time of tribulations): My Divine Heart, My Divine Cross, and My Beloved Immaculate Mother."
* St. Anne said the same things to Marie-Julie on July 26, 1923:
* "You have several places of refuge at the moment of chastisement: that of the Cross, the Adorable Divine Heart, and the Virginal Heart of my Immaculate Daughter."
13. THE MODE OF USING THE HAWTHORN AS GIVEN BY OUR BLESSED MOTHER on August 5, 1880:
* "There will be a grave illness which human science will not be able to alleviate.
This illness will attack firstly the heart, then the spirit, and at the same time, the tongue.
It will be horrible.
The heat accompanying it will be a devouring fire insupportable and so intense that the members of the body affected will be red -- an unendurable fiery red.
At the end of seven days this disease, sown like a seed in the field (incubation period) will spread everywhere rapidly and make great progress."
* "My children, here is the ONLY remedy which could save you.
You are familiar with the Hawthorn which grows practically in all hedges (hloh, který roste prakticky ve všech živých plotech). The leaves of the Hawthorn, not the wood, can arrest the progress of this disease (může zastavit průběh tohoto onemocnění)."
* "You will gather the leaves, not the wood. (Budete sbírat listí, ne dřevo)
Even dry, they will keep their efficacy.
You will put them into boiling water and leave them there for 14 minutes (do vařící vody a nechte je tam na 14 minut), covering the receptacle (zakrávající nádobu) so that the steam remains therein (páry v něm zůstává).
At the onset of this disease, one must use this remedy three times a day. (Na počátku tohoto onemocnění , musí se použít tento lék, třikrát denně) "
* "This disease will produce a continual vomiting and nausea. (Tato nemoc se bude způsobovat neustálé zvracení a nevolnost)
If the remedy is taken too late, the part of the body affected will become black and in the black there will be seen a sort of pale, yellow streak."
===================-
NOTE: Please print and store this information.
Distribute to your friends and family if you feel led to do so.
May God bless all of you and keep you safe!
In God's Love,
Walter & Wendy Cukierski and family
ADAPTED by Jan A. A. van der Wulp -Belgium